0:00/ 0:00
Ogłoszenia

5. Niedziela Zwykła

5. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my prze­ży­wać:
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Paw­ła Miki i towa­rzy­szy, męczen­ni­ków;
• w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Scho­la­sty­ki, dzie­wi­cy;
• w sobo­tę XXV Świa­to­wy Dzień Cho­re­go, w naszej para­fii obcho­dzo­ny będzie tra­dy­cyj­nie po Świę­tach Wiel­ka­noc­nych.

2. W naj­bliż­szy czwar­tek 9 lute­go wspól­no­ta Sala na Górze zapra­sza na kate­che­zę księ­dza Krzysz­to­fa Grzy­wo­cza z Opo­la, któ­ry będzie mówił na temat: „Jak sobie pora­dzić z roz­pro­sze­niem na mszy?” O godz. 18.30 msza świę­ta, o 19.15 kate­che­za, a po niej dys­ku­sja.

3. W zakry­stii są dostęp­ne oko­licz­no­ścio­we różań­ce z logo Bazy­li­ki. Zachę­ca­my też do wspar­cia kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza i naby­wa­nia cegie­łek. Do każ­dej z nich dołą­czo­no upo­mi­nek.

4. Na ręce Księ­dza Archi­pre­zbi­te­ra wolon­ta­riu­sze Mało­pol­skie­go Inte­gra­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Kul­tu­ral­no-Oświa­to­we­go w Kra­ko­wie zło­ży­li podzię­ko­wa­nie za moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia kwe­sty i zebra­nie 1502 zł.