0:00/ 0:00
Wydarzenia

Adoracja Lipcowa #11 ODERWIJ SIĘ!

Data

26 lipca 2018

Adoracja Lipcowa #11 ODERWIJ SIĘ!

RZUĆ WSZYSTKO I… PRZYJDŹ NA ADORACJĘ! 😀
Kocha­ni, waka­cje trwa­ją i to też dosko­na­ły czas, by spę­dzić go Panem Jezu­sem. 😉 I z Wami też!

ODERWIJ SIĘ!
Czy­li jak porzu­cić to wszyst­ko, co spra­wia, że jeste­śmy w miej­scu, bez życia, że czu­je­my w sobie jakiś brak, pust­kę.
Para­dok­sal­nie mając dużo może­my nie mieć nicze­go. Co jest naj­waż­niej­sze w życiu, w rela­cji z Bogiem i dru­gim czło­wie­kiem?

I tutaj przy­cho­dzi do nas histo­ria „Boga­te­go Mło­dzień­ca”, czy­li opo­wieść o więk­szo­ści z nas. Pod­czas Ado­ra­cji będzie­my zasta­na­wiać się nad sło­wa­mi Pana z tego wyda­rze­nia i co one ozna­cza­ją dla nas. Przyjdź­cie! 🙂

Będą z nami przy­ja­cie­le z Chry­stus w Sol­nym Mie­ście, z któ­rzy śpie­wa­ją­co będą poma­gać nam w modli­twie. Dzię­ki, że zno­wu będzie­cie z nami! 😉

18:30 || Eucha­ry­stia
19:30 || Ado­ra­cja

Do zoba­cze­nia w ostat­ni czwar­tek lip­ca! 🙂

FACEBOOK:  Ado­ra­cja Lip­co­wa #11 Ode­rwij się!