0:00/ 0:00
Wydarzenia

Adoracja Majowa #09 Jest CUDownie!

Godzina

18:30 || Eucharystia

19:30 || Adoracja

Adoracja Majowa #09 Jest CUDownie!

Nasi naj­mil­si!
WYJĄTKOWO w tym mie­sią­cu zapra­sza­my Was na Ado­ra­cję tydzień wcze­śniej. 🙂
Mamy nadzie­ję, że to Wam nie pokrzy­żu­je pla­nów, że dacie radę wpaść 24. Maja do Bazy­li­ki! 😀

Mamy Maj, mie­siąc Miriam, więc nie mogło być innej Ewan­ge­lii, jak tyl­ko Kana Gali­lej­ska i „Zrób­cie wszyst­ko cokol­wiek Wam powie!”.

Jest CUDow­nie — uwierz­my, że życie chrze­ści­ja­ni­na może takie być — peł­ne Bożych cudów! 🙂

Spo­tkaj­my się wspól­nie, by dać świa­dec­two naszej wia­ry i naszej rado­ści, że mamy CUDow­ne­go Boga. 🙂

18:30 || Eucha­ry­stia
19:30 || Ado­ra­cja

Do zoba­cze­nia! 😉
z Bogiem! +
DOŁĄCZ: Ado­ra­cja Majo­wa #09 Jest CUDow­nie!
FBChry­stus W Sta­rym Mie­ście

#spo­tkaj­Go #meetHim #jest­CU­Dow­nie #itsWON­DER­ful