0:00/ 0:00
Wydarzenia

Chrystus uRODZINY | #07 Zobacz więcej!

Chrystus uRODZINY | #07 Zobacz więcej!

Kocha­ni,
my w ostat­nim cza­sie jak­by zamknię­ci w swo­jej izdeb­ce. 🙂
Co robi­my? Roz­ma­wia­my z Tatą. Modli­my. Pości­my.
W tym mie­sią­cu nasza wspól­no­ta obcho­dzi #8 uro­dzi­ny, za co chce­my dzię­ko­wać Panu Bogu. Tak się zło­ży­ło, że fizycz­nie nie dane nam będzie spo­tkać się i ado­ro­wać Jezu­sa i dzię­ko­wać Mu za mnó­stwo łask, któ­re daje od cza­su powsta­nia wspól­no­ty.
Ale chce­my być u Was, w pol­skich domach, uRO­DZI­NY!
Mamy takie gorą­ce pra­gnie­nie, by ten wie­czór spę­dzić u każ­dej pol­skiej rodzi­ny 😀 i wie­rzy­my, że tego chce Chry­stus. 🙂

#zoba­czwię­cej — Bóg widzi wię­cej, głę­biej i do tego nas zapra­sza, jak zapro­sił Nata­na­ela.
Daj się zapro­sić. Zwłasz­cza w tym trud­nym, nie­zro­zu­mia­łym dla wie­lu cza­sie. Zaufaj!

Nad­cho­dzi jed­nak godzi­na, owszem już jest, kie­dy to praw­dzi­wi czci­cie­le będą odda­wać cześć Ojcu w Duchu i praw­dzie, a takich to czci­cie­li chce mieć Ojciec”.
Ewan­ge­lia św. Jana 1,23

W tym mie­sią­cu chce­my Was zapro­sić na spo­tka­nie, choć w będzie­my w róż­nych miej­scach, to w jed­nym Duchu Jed­no­ści. 🙂

Czwar­tek, godz. 18:30. Nasz dusz­pa­sterz ks. Paweł Gło­wacz odpra­wi Mszę Świę­tą, a od razu po niej zacznie­my ado­ro­wać Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie.

Dołącz, wyślij zapro­sze­nie swo­im zna­jo­mym, udo­stęp­nij wyda­rze­nie, dziel­my się dobrem w tym trud­nym dla nas cza­sie. 🙂

UWAGA — Trans­mi­sja ONLINE na stro­nie Bazy­li­ki Mariac­kiej: www​.mariac​ki​.com 


Pozdra­wia­my!
Bless +

#spo­tkaj­Go