0:00/ 0:00
Wydarzenia

Dzień 3. pielgrzymki do Ziemi Świętej – Galilea

Dzień 3. pielgrzymki do Ziemi Świętej – Galilea

Od same­go poran­ka zdo­by­wa­li­śmy szczy­ty Gór: Tabor i Bło­go­sła­wieństw, a następ­nie odby­li­śmy rejs po Jezio­rze Gene­za­ret. Zwie­dzi­li­śmy Tab­gę, czy­li miej­sce cudow­ne­go roz­mno­że­nia chle­ba i ryb, a tak­że kościół Pry­ma­tu św. Pio­tra upa­mięt­nia­ją­cy miej­sce, w któ­rym zmar­twych­wsta­ły Jezus uka­zał się po raz trze­ci apo­sto­łom. Na koniec dnia zoba­czy­li­śmy Kafar­naum i Jar­de­nit. Jutro cze­ka­ją na nas Naza­ret, Akko i Haj­fa.

Bazy­li­ka Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go na Górze Tabor

Na Górze Bło­go­sła­wieństw

Kościół Pry­ma­tu św. Pio­tra

Kafar­naum