0:00/ 0:00
Wydarzenia

Kim On jest? Katecheza o Bogu i Człowieku

Data

14 marca 2019

Godzina

18:30 Msza Święta
19:15 katecheza
20:00 dyskusja

 

Miejsce

Bazylika Mariacka

Kim On jest? Katecheza o Bogu i Człowieku

Zapra­sza­my ser­decz­nie w czwar­tek 14 mar­ca na kolej­ną kate­che­zę orga­ni­zo­wa­ną przez Salę na Górze. 

Cykl kate­chez doty­czy oso­by Jezu­sa Chry­stu­sa. Tym razem, chce­my na Nie­go spoj­rzeć jako na Boga — Czło­wie­ka. O tym, jak mamy tę praw­dę rozu­mieć i „co nam to daje” — opo­wie nasz Gość, o. Janusz Pyda, domi­ni­ka­nin, dusz­pa­sterz BECZKI, cenio­ny kazno­dzie­ja, teo­log.

Spo­tka­nie roz­pocz­nie się Mszą Świę­tą o 18.30. Po niej, o godz. 19.15 — kate­che­za, a następ­nie dys­ku­sja. Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku