0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert Cappelli Marialis i Orkiestry Symfonicznej

Koncert Cappelli Marialis i Orkiestry Symfonicznej

Ser­decz­nie zapra­sza­my 23 czerw­ca o godz. 19.30 na kon­cert Cap­pel­li Maria­lis i Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia pod batu­tą Krzysz­to­fa Michał­ka. 

Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­ne zosta­ną dzie­ła m.in. Grze­go­rza Ger­wa­ze­go Gor­czyc­kie­go, Wol­fgan­ga Ama­de­usza Mozar­ta i Fran­za Schu­ber­ta. Gościn­nie wystą­pi Chór „Musi­ca Ex Ani­ma” z Sank­tu­arium Boże­go Mio­sier­dzia w Kra­ko­wie.