0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert dla Trzech Króli — Stanisław Sojka — 6.01.2017

Koncert dla Trzech Króli — Stanisław Sojka — 6.01.2017

KONCERT DLA TRZECH KRÓLIBAZYLICE MARIACKIEJKRAKOWIE

Aka­de­mia Muzycz­na w Kra­ko­wie wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem „TAK, Kra­ków!” oraz Bazy­li­ką Mariac­ką zapra­sza­ją na wyjąt­ko­wy kon­cert, któ­ry w świę­to Trzech Kró­li, w pią­tek 6 stycz­nia 2017 r. o godzi­nie 20:00, odbę­dzie się w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie.

W ten poświą­tecz­ny czas, gdy nastrój rado­sne­go prze­ży­wa­nia Boże­go Naro­dze­nia wciąż jesz­cze trwa, a kalen­darz wyzna­czył dopie­ro pierw­sze dni Nowe­go Roku, naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki zaśpie­wa­ją wyjąt­ko­wi Arty­ści: STANISŁAW SOJKA oraz Chór Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie pod dyrek­cją Andrze­ja Korze­niow­skie­go.

Kolę­do­wać będzie­my na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rze Nadziei, dzię­ki pomo­cy finan­so­wej udzie­lo­nej przez: Woje­wódz­two Mało­pol­skie, Miej­skie Przed­się­bior­stwo Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji SA, Mało­pol­ską Agen­cję Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go., Mało­pol­skie Dwor­ce Auto­bu­so­we SA, Miej­skie Przed­się­bior­stwo Oczysz­cza­nia sp. z o.o., Sko­dę Inter Auto, Yama­ha, Impel, Hotel Rubin­ste­in. Kon­cer­to­wi patro­nu­je Jacek Kru­pa — Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go.

WSTĘP WOLNY!

3-kroli-2017