0:00/ 0:00
Ogłoszenia, Wydarzenia

Odkryj Tajemnice Wielkanocy (w marcu)

Data

02 marca 2017

Godzina

18.30 — Msza św.
19.15 — kon­fe­ren­cja

Miejsce

Bazy­li­ka Mariac­ka

Organizatorzy

Sala na Górze

Bazy­li­ka Mariac­ka

Fun­da­cja Domi­ni­kań­skie­go Ośrod­ka Litur­gicz­ne­go

Odkryj Tajemnice Wielkanocy (w marcu)

Za tajemnicą zawsze kryje się skarb, bogactwo, do którego dostęp mają tylko wtajemniczeni — ci, którzy podjęli wysiłek rozszyfrowania symboli i znaków, którzy przyjrzeli się śladom pozostawionym przez poprzedników i wsłuchali we wskazówki świadków.

Wiel­ki Post jest jak wypra­wa po naj­więk­szy ze skar­bów. Do tego „naj­więk­sze­go miste­rium ludz­kie­go odku­pie­nia”, „świę­ta świąt”, „Wiel­kiej Nie­dzie­li”, „kul­mi­na­cji życia litur­gicz­ne­go chrze­ści­jan” — jak o Miste­rium Pas­chal­nym mówi Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go — pro­wa­dzi nas litur­gia.

W Wiel­kim Poście chce­my poznać jej głę­bię i odna­leźć wła­sną ścież­kę zro­zu­mie­nia i doświad­cze­nia Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Aby tak się sta­ło, zapro­si­li­śmy prze­wod­ni­ka — domi­ni­ka­ni­na, o. Sta­ni­sła­wa Nowa­ka, któ­ry w czte­ry kolej­ne czwart­ki mar­ca popro­wa­dzi w Bazy­li­ce Mariac­kiej kate­che­zy zaty­tu­ło­wa­ne: „Tajem­ni­ce Wiel­ka­no­cy”.

Pierw­sze spo­tka­nie o tym „Dla­cze­go ten post jest wiel­ki?” — już 2 mar­ca o 19:15.

Kalen­darz „Tajem­nic Wiel­ka­no­cy”:

  • 2.03.2017 — Dla­cze­go ten post jest wiel­ki?

  • 9.03.2017 — Jak Kościół uczy nas modlić się w Wiel­kim Tygo­dniu?

  • 16.09.2017 — Sym­bo­le Wiel­kie­go Czwart­ku i Wiel­kie­go Piąt­ku.

  • 23.03.2017 — Noc pas­chal­na i jej litur­gia

Gdzie? Bazy­li­ka Mariac­ka, Rynek Głów­ny, Kra­ków

Kie­dy? Godz. 19:15 — 20.00