0:00/ 0:00
Wydarzenia

Odkryj Tajemnice Wielkanocy (w marcu)

Data

02 marca 2017

Godzina

18.30 — Msza św.
19.15 — kon­fe­ren­cja

Miejsce

Bazylika Mariacka

Organizatorzy

Sala na Górze

Bazylika Mariacka

Fundacja Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

Odkryj Tajemnice Wielkanocy (w marcu)

Za tajemnicą zawsze kryje się skarb, bogactwo, do którego dostęp mają tylko wtajemniczeni — ci, którzy podjęli wysiłek rozszyfrowania symboli i znaków, którzy przyjrzeli się śladom pozostawionym przez poprzedników i wsłuchali we wskazówki świadków.

Wiel­ki Post jest jak wypra­wa po naj­więk­szy ze skar­bów. Do tego „naj­więk­sze­go miste­rium ludz­kie­go odku­pie­nia”, „świę­ta świąt”, „Wiel­kiej Nie­dzie­li”, „kul­mi­na­cji życia litur­gicz­ne­go chrze­ści­jan” — jak o Miste­rium Pas­chal­nym mówi Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go — pro­wa­dzi nas litur­gia.

W Wiel­kim Poście chce­my poznać jej głę­bię i odna­leźć wła­sną ścież­kę zro­zu­mie­nia i doświad­cze­nia Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Aby tak się sta­ło, zapro­si­li­śmy prze­wod­ni­ka — domi­ni­ka­ni­na, o. Sta­ni­sła­wa Nowa­ka, któ­ry w czte­ry kolej­ne czwart­ki mar­ca popro­wa­dzi w Bazy­li­ce Mariac­kiej kate­che­zy zaty­tu­ło­wa­ne: „Tajem­ni­ce Wiel­ka­no­cy”.

Pierw­sze spo­tka­nie o tym „Dla­cze­go ten post jest wiel­ki?” — już 2 mar­ca o 19:15.

Kalen­darz „Tajem­nic Wiel­ka­no­cy”:

  • 2.03.2017 — Dla­cze­go ten post jest wiel­ki?

  • 9.03.2017 — Jak Kościół uczy nas modlić się w Wiel­kim Tygo­dniu?

  • 16.09.2017 — Sym­bo­le Wiel­kie­go Czwart­ku i Wiel­kie­go Piąt­ku.

  • 23.03.2017 — Noc pas­chal­na i jej litur­gia

Gdzie? Bazy­li­ka Mariac­ka, Rynek Głów­ny, Kra­ków

Kie­dy? Godz. 19:15 — 20.00