0:00/ 0:00
Ogłoszenia

2. Niedziela Wielkiego Postu

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon wewnątrz Bazy­li­ki może­my wes­przeć dzie­ło pomo­cy „Ad Gen­tes”.

2. W trwa­ją­cym cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne Nabo­żeń­stwa: w każ­dą nie­dzie­lę o 17.45 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym, a w każ­dy pią­tek o 17.30 na Dro­gę Krzy­żo­wą.

3. W czwar­tek o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez z cyklu: „Tajem­ni­ce wiel­ka­noc­ne”. Kon­fe­ren­cję „Sym­bo­le Wiel­kie­go Czwart­ku i Wiel­kie­go Piąt­ku” wygło­si o. Sta­ni­sław Nowak, domi­ni­ka­nin.

4. W pią­tek o godz. 15.00 Koron­ka do miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach.

5. W nie­dzie­lę 19 mar­ca o godz. 18.30 Msze Świę­tą w inten­cji mia­sta Kra­ko­wa oraz wszyst­kich kra­ko­wian odpra­wi ks. Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski – metro­po­li­ta kra­kow­ski. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy.