0:00/ 0:00
Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkanocna

5. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu:
— w czwar­tek — świę­to św. Macie­ja, Apo­sto­ła. Ten dzień chce­my obcho­dzić na proś­bę papie­ża Fran­cisz­ka, wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi innych reli­gii jako dzień modli­twy, postu i dzieł miło­sier­dzia w inten­cji powstrzy­ma­nia epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa;
— w pią­tek — wspo­mnie­nie bł. Zofii Cze­skiej. O godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go wraz z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach;
— w sobo­tę — świę­to św. Andrze­ja Bobo­li;
— w następ­ną nie­dzie­lę — o godz. 10.00 Msza św., któ­ra będzie para­fial­nym dzięk­czy­nie­niem za życie i pon­ty­fi­kat św. Jana Paw­ła II, w przed­dzień 100-lecia uro­dzin Papie­ża Pola­ka.