0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkanocna

5. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— w czwar­tek — świę­to św. Macie­ja, Apo­sto­ła. Ten dzień chce­my obcho­dzić na proś­bę papie­ża Fran­cisz­ka, wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi innych reli­gii jako dzień modli­twy, postu i dzieł miło­sier­dzia w inten­cji powstrzy­ma­nia epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa;
— w pią­tek — wspo­mnie­nie bł. Zofii Cze­skiej. O godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go wraz z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
— w sobo­tę — świę­to św. Andrze­ja Bobo­li;
— w następ­ną nie­dzie­lę — o godz. 10.00 Msza św., któ­ra będzie para­fial­nym dzięk­czy­nie­niem za życie i pon­ty­fi­kat św. Jana Paw­ła II, w przed­dzień 100-lecia uro­dzin Papie­ża Polaka.