0:00/ 0:00
Ogłoszenia

6. Niedziela Wielkanocna

6. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00.

2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu:
— dziś i jutro — zachę­ca­my do uczest­nic­twa, bez­po­śred­nio lub za pośred­nic­twem mediów, w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych obcho­dom 100-lecia uro­dzin św. Jana Paw­ła II. W ponie­dzia­łek o godz. 18.30 zapra­sza­my na Mszę dzięk­czyn­ną za Karo­la Woj­ty­łę — Papie­ża Pola­ka — w szcze­gól­no­ści za jego posłu­gi sakra­men­tal­ne w koście­le Mariac­kim;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Jana Nepo­mu­ce­na;
— w następ­ną nie­dzie­lę — na Mszy o godz. 10.00 będzie­my wspól­nie modlić się w inten­cji naszej Ojczy­zny.