0:00/ 0:00
Wydarzenia

Adoracja lutowa

Adoracja lutowa

Ser­decz­nie zapra­sza­my  na kolej­ne ado­ro­wa­nie i wiel­bie­nie Jezu­sa w bazy­li­ce Mariac­kiej 28 lute­go wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście. 

W tym mie­sią­cu będzie­my pro­sić Ducha Świę­te­go, by na nowo roz­pa­lił w nas swój owoc — UPRZEJMOŚĆ.

DOBRY wie­czór” — zwrot grzecz­no­ścio­wy, któ­ry uży­wa­my tak czę­sto, gdy kogoś spo­ty­ka­my póź­ną porą. Cze­mu taki tytuł Ado­ra­cji? Pan Jezus mówi do nas, by miło­wać nie­przy­ja­ciół, by im bło­go­sła­wić, dobrze życzyć.
#BógJE­ST­do­bry dla czło­wie­ka dobre­go i tego, któ­ry krzyw­dzi. Taki wła­śnie jest i pra­gnie, byśmy byli napraw­dę Jego podo­bień­stwem, czy­li patrzy­li na innych jak na bra­ta, bez oczer­nia­nia, nie­na­wi­ści, ale z miło­ścią. Wię­cej pod­czas Ado­ra­cji… 😉

Podziel­my się dobrem, któ­ry daje Pan! Tak dużo ludzi cze­ka na zapro­sze­nie od Cie­bie. Możesz być sku­tecz­nym narzę­dziem w rękach Pana!
Niech się radu­ją i wese­lą w Tobie
wszy­scy, co Cie­bie szu­ka­ją
i niech zawsze mówią: „Pan jest wiel­ki”.
Psalm 40:17

Pod­czas Luto­wej Ado­ra­cji będą z nami pięk­ni ludzie ze wspól­no­ty Micha­el, któ­rzy muzycz­nie poma­gać nam będą w modli­twie 🙂

28.02.2019
18.30 || Eucha­ry­stia
19.30 || Ado­ra­cja

Face­bo­ok