0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja lutowa

Adoracja lutowa

Ser­decz­nie zapra­sza­my  na kolej­ne ado­ro­wa­nie i wiel­bie­nie Jezu­sa w bazy­li­ce Mariac­kiej 28 lute­go wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mieście. 

W tym mie­sią­cu będzie­my pro­sić Ducha Świę­te­go, by na nowo roz­pa­lił w nas swój owoc — UPRZEJMOŚĆ.

DOBRY wie­czór” — zwrot grzecz­no­ścio­wy, któ­ry uży­wa­my tak czę­sto, gdy kogoś spo­ty­ka­my póź­ną porą. Cze­mu taki tytuł Ado­ra­cji? Pan Jezus mówi do nas, by miło­wać nie­przy­ja­ciół, by im bło­go­sła­wić, dobrze życzyć.
#BógJE­ST­do­bry dla czło­wie­ka dobre­go i tego, któ­ry krzyw­dzi. Taki wła­śnie jest i pra­gnie, byśmy byli napraw­dę Jego podo­bień­stwem, czy­li patrzy­li na innych jak na bra­ta, bez oczer­nia­nia, nie­na­wi­ści, ale z miło­ścią. Wię­cej pod­czas Adoracji… 😉

Podziel­my się dobrem, któ­ry daje Pan! Tak dużo ludzi cze­ka na zapro­sze­nie od Cie­bie. Możesz być sku­tecz­nym narzę­dziem w rękach Pana!
Niech się radu­ją i wese­lą w Tobie 
wszy­scy, co Cie­bie szukają 
i niech zawsze mówią: „Pan jest wielki”.
Psalm 40:17

Pod­czas Luto­wej Ado­ra­cji będą z nami pięk­ni ludzie ze wspól­no­ty Micha­el, któ­rzy muzycz­nie poma­gać nam będą w modlitwie 🙂

28.02.2019
18.30 || Eucharystia
19.30 || Adoracja

Face­bo­ok