0:00/ 0:00

Dzwony mariackie

Na zespół średniowiecznych dzwonów mariackich składają się cztery dzwony liturgiczne, które znajdują się w niższej wieży kościoła Mariackiego.

Odwiedź giga­pa­no­ra­mę Bazy­li­ki Mariac­kiej

dzwon

fot. Andrzej Boch­niak

Dzwon naj­star­szy, o tonie a1 i śred­ni­cy 108 cm pocho­dzi z prze­ło­mu XIIIXIV w. Dwa kolej­ne dzwo­ny zosta­ły odla­ne w latach 1386–1390 przez Jana Wey­ge­la z Nowej Wsi na Spi­szu. Są to: Misjo­nał o tonie f1 i śred­ni­cy 136 cm oraz Tene­brat o tonie cis1 i śred­ni­cy 175 cm, na któ­rym wid­nie­ją inskryp­cje o tre­ści maryj­nej. Dzwon naj­więk­szy to Pół­zyg­munt o tonie cis1 i śred­ni­cy 180 cm. Jest dzie­łem Jana Freu­den­ta­la z 1438 r. Powstał dzię­ki zbio­ro­wej fun­da­cji moż­no­wład­czej, o czym świad­czą zdo­bią­ce go her­by rycer­skie. Dzwon ten tak­że został opa­trzo­ny inskryp­cja­mi o tre­ści maryj­nej.