0:00/ 0:00

Dzwony mariackie

Z oby­dwu wież Bazy­li­ki Mariac­kiej (wie­ży wyż­szej liczą­cej 82 metry i wie­ży niż­szej liczą­cej 69 metrów), na cały sta­ry Kra­ków roz­le­ga­ją się wspa­nia­łe dźwię­ki. To gło­sy czte­rech śre­dnio­wiecz­nych dzwo­nów litur­gicz­nych, ude­rze­nia dwóch zega­ro­wych gon­gów, dźwięk dzwon­ka za kona­ją­cych i oczy­wi­ście hej­nał mariac­ki, gra­ny przez hej­na­li­stę. Zespół czte­rech dzwo­nów i gon­gów Bazy­li­ki Mariac­kiej to uni­kat na ska­lę świa­to­wą
Wszyst­kie czte­ry dzwo­ny litur­gicz­ne (PÓŁZYGMUNT, TENEBRAT, MISJONAŁ i NAJSTARSZY TZW. CAMPANA ANTIQUA) zawie­szo­ne są we wnę­trzu wie­ży niż­szej peł­nią­cej funk­cję dzwon­ni­cy.

Gon­gi zega­ro­we umiesz­czo­ne są wyso­ko, w heł­mach oby­dwu wież. Pomiesz­cze­nie stra­ża­ka gra­ją­ce­go hej­nał co godzi­nę znaj­du­je się w wie­ży wyż­szej, tuż pod heł­mem.
Na zewnętrz­nej ścia­nie dzwon­ni­cy, od stro­ny Ryn­ku Głów­ne­go zawie­szo­no „dzwo­nek za kona­ją­cych
Dzwo­ny litur­gicz­ne uży­wa­ne są regu­lar­nie przez 365 dni w roku -każ­dy według okre­ślo­ne­go har­mo­no­gra­mu. Ponad­to, z oka­zji więk­szych uro­czy­sto­ści reli­gij­nych (Odpust Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Tri­du­um Pas­chal­ne, Pro­ce­sja Boże­go Cia­ła) uru­cha­mia się dodat­ko­we sekwen­cje jako ele­ment litur­gicz­nych cele­bra­cji.
Dzwo­ny mają napę­dy elek­trycz­ne (sil­ni­ki linio­we) i są pod sta­łą kon­tro­lą eks­plo­ata­cyj­ną pro­wa­dzo­ną przez fir­mę RDUCH i zatrud­nio­ne­go dzwon­ni­ka.
Na połu­dnio­wej ścia­nie bazy­li­ki umiesz­czo­ny jest ponad­to zegar sło­necz­ny, któ­ry w daw­nych cza­sach wyzna­czał czas ude­rza­nia gon­gów i dzwo­nów, przy­po­mi­na­jąc każ­de­mu prze­cho­dzą­ce­mu o nie­uchron­nym upły­wie cza­su.

Półzygmunt

Dzwon został ufun­do­wa­ny w roku 1438 przez pol­skich ryce­rzy. Odlał go mistrz Jan Freu­den­tal. Głów­nym fun­da­to­rem dzwo­nu i ini­cja­to­rem jego wyko­na­nia był biskup kra­kow­ski Zbi­gniew Ole­śnic­ki, póź­niej­szy kar­dy­nał. To naj­więk­szy z dzwo­nów mariac­kich, a kie­dyś naj­więk­szy dzwon Kra­ko­wa. Ma śred­ni­cę 180 cm i waży ok. 4,8 tony. Jest zawie­szo­ny naj­ni­żej, na czwar­tym pozio­mie wie­ży. Dzwo­ni dźwię­kiem cis1.
Dzwon jest dedy­ko­wa­ny Bogu­ro­dzi­cy – patron­ce bazy­li­ki. Jej imię jest kil­ka­krot­nie wymie­nio­ne w inskryp­cji, a wize­ru­nek Maryi z Dzie­ciąt­kiem umiesz­czo­no w gór­nej czę­ści klo­sza obok pla­kie­ty z orłem.

Wid­nie­ją tam też rycer­skie her­by fun­da­to­rów i herb Kra­ko­wa. W szcze­gól­ny spo­sób wyróż­nio­no kró­la Wła­dy­sła­wa III (War­neń­czy­ka) umiesz­cza­jąc na dzwo­nie dwa jego her­by (podwój­ny krzyż). Dzwon doznał uszko­dze­nia w dol­nej czę­ści. Oko­licz­no­ści ode­rwa­nia frag­men­tu wień­ca nie są jed­nak zna­ne. Obec­nie jego dźwięk moż­na usły­szeć codzien­nie o godz. 21.05 i w piąt­ki o godz. 15.04.

Tenebrat

Ufun­do­wa­ny został przez kró­la Wła­dy­sła­wa Jagieł­łę oko­ło roku 1388. Jego powsta­niu towa­rzy­szy­ły wyda­rze­nia naj­wyż­szej wagi pań­stwo­wej i reli­gij­nej. Oto zapo­cząt­ko­wa­no w Kre­wie Unię Pol­ski z Litwą (w 1385 roku); Jagieł­ło został ochrzczo­ny, poślu­bił Jadwi­gę i został koro­no­wa­ny na kró­la Pol­ski (w 1386 roku). Być może fun­da­cja dzwo­nu była wspól­nym dzie­łem pary kró­lew­skiej. Dzwon odlał ludwi­sarz ze Spi­sza. Poboż­na inskryp­cja umiesz­czo­na na szyi dzwo­nu zawie­ra wezwa­nie Chry­stu­sa i sło­wa: AVE MARIA.
W środ­ko­wej czę­ści klo­sza umiesz­czo­no meda­lio­ny przed­sta­wia­ją­ce sym­bo­le czte­rech ewan­ge­li­stów oraz pla­kie­ty z her­ba­mi Kra­ko­wa i Litwy posia­da­ją­ce wiel­ką war­tość histo­rycz­ną.

 

Ten wspa­nia­ły dzwon ma śred­ni­cę 175 cm i waży 4,1 tony. Do cza­su odla­nia Dzwo­nu Rycer­skie­go był on naj­więk­szym dzwo­nem Kra­ko­wa. Jest zawie­szo­ny na VI pozio­mie wie­ży. Dzwo­ni  on dźwię­kiem cis 1.  Moż­na go usły­szeć w nie­dzie­lę i świę­ta o godz. 9.50.

Misjonał

Ufun­do­wa­ny został przez nie­zna­ne­go fun­da­to­ra oko­ło roku 1387. Odla­ny został przez Mistrza Jana z Nowej Wsi Spi­skiej. Moż­li­we, że jego nazwa nawią­zu­je do chry­stia­ni­za­cji Litwy, ale też do sta­łej potrze­by gło­sze­nia Sło­wa Boże­go. Jed­na z hipo­tez zakła­da, że do powsta­nia dzwo­nu mogła przy­czy­nić się kró­lo­wa Jadwi­ga zna­na ze swej poboż­no­ści. Inskryp­cja łaciń­ska umiesz­czo­na na dzwo­nie jest poboż­nym wezwa­niem o pokój do Chry­stu­sa – Kró­la Chwa­ły.
Dzwon ma śred­ni­cę 136 cm i waży ok. 1,8 tony. Jest zawie­szo­ny na VII pozio­mie wie­ży nad Tene­bra­tem. Dzwo­ni dźwię­kiem f1. Jego brzmie­nie sły­sza­ne jest codzien­nie o godz. 12.04, tuż po hej­na­le mariac­kim.

Dzwon najstarszy tzw. Campana Antiqua

To jeden z naj­star­szych zacho­wa­nych w Pol­sce dzwo­nów. Został odla­ny oko­ło 1320 roku przez nie­zna­ne­go mistrza. W tym samym cza­sie nastą­pi­ła kon­se­kra­cja Kościo­ła Mariac­kie­go po jego prze­bu­do­wie i roz­bu­do­wie. Dzwon ten mógł być wspól­ną fun­da­cją para­fian świą­ty­ni i miesz­czan dla któ­rych Kościół Mariac­ki był i mamy nadzie­ję jest naj­waż­niej­szą świą­ty­nią. Inskryp­cja na klo­szu podob­nie jak na Misjo­na­le i Tene­bra­cie bła­ga Kró­la Chwa­ły o pokój. Lite­ry two­rzą­ce napis to pięk­na, romań­ska maju­sku­ła, spo­ty­ka­na tyl­ko na naj­star­szych dzwo­nach.
Dzwon ma śred­ni­cę 108 cm i waży ok. 0,9 tony. Jest zawie­szo­ny obok dzwo­nu Misjo­na­łu na VII pozio­mie wie­ży. Ma dźwięk a1.

Gong Zegarowy — większy

Ten zega­ro­wy dzwon wyko­na­no w roku 1530. Przez całą dobę stra­żak wybi­ja na nim peł­ne godzi­ny przed odtrą­bie­niem hej­na­łu. Czyn­ność tę wyko­nu­je ręcz­nie przy pomo­cy urzą­dze­nia zło­żo­ne­go z uchwy­tu, cię­gna i dźwi­gni zakoń­czo­nej cięż­kim sta­lo­wym mło­tem, któ­ry ude­rza od zewnątrz w dol­ną część klo­sza dzwo­nu. Gong ma 165 cm śred­ni­cy i waży oko­ło 3,5 tony. Jest zawie­szo­ny na wie­ży wyż­szej – wewnątrz igli­cy gotyc­kie­go heł­mu, pod zło­tą koro­ną.

Gong Zegarowy — mniejszy

Wyko­na­ny został w 1564 roku i zawie­szo­ny wewnątrz heł­mu wie­ży niż­szej – dzwon­ni­cy. Gong ten był kie­dyś połą­czo­ny sys­te­mem cię­gien i dźwi­gni z wie­żą wyż­szą. Stra­żak ręcz­nie powta­rzał na nim wybi­ja­nie peł­nych godzin po odtrą­bie­niu hej­na­łu. W 1939 roku dzwon zamilkł na 76 lat. Obec­nie po remon­cie gong wybi­ja kwa­dran­se przy pomo­cy elek­trycz­ne­go młot­ka ste­ro­wa­ne­go zega­rem elek­tro­nicz­nym.
Gong ma 140 cm śred­ni­cy i waży ok. 1,7 tony.

Dzwonek za konających

Odla­ny został w 1736 roku przez Kac­pra Koebe­ra z Wro­cła­wia. Nosi imię św. Micha­ła Archa­nio­ła – patro­na „dobrej śmier­ci”. Jego fun­da­to­rem był kra­kow­ski ław­nik Kry­stian Jun­gling. Zgod­nie z tra­dy­cją ukształ­to­wa­ną w Euro­pie dzwo­nił oznaj­mia­jąc śmierć para­fia­ni­na i jego naro­dzi­ny dla nie­ba. Podob­nie jak jeden z gon­gów zega­ro­wych dzwo­nek ten „mil­czał” przez kil­ka­dzie­siąt ostat­nich lat. W 2015 roku został jed­nak odre­stau­ro­wa­ny i na powrót peł­ni swo­ją funk­cję w cza­sie uro­czy­sto­ści pogrze­bo­wych. To jedy­ny tego typu czyn­ny dzwo­nek w Kra­ko­wie.
Klosz dzwon­ka ma śred­ni­cę 22 cm i waży 7,5 kg. Dzwo­ni dźwię­kiem dis3.

opra­co­wał: Andrzej Boch­niak
współ­pra­ca: Piotr Kor­niak

 

DZWONY MARIACKIE
HARMONOGRAM DZWONIENIA

PÓŁZYGMUNT
codziennie , godz. 21.05,
piątki, godz. 15.05
TENEBRAT
niedziele, godz. 9.50
MISJONAŁ
codziennie,  godz. 12.04
DZWON NAJSTARSZY
codziennie, godz. 12.00


ST. MARY’S BELLS

Splen­did sounds from both towers of St. Mary’s Basi­li­ca (the tal­ler 82 meter tower and the shor­ter 69 meter tower) echo across the enti­re Kra­ków. The­se are the peals of four medie­val litur­gi­cal bells, stri­kes of two clock gongs, the sound of the bell for the dying and last but not least, St. Mary’s bugle call, play­ed by a bugler. The St. Mary’s Basi­li­ca ensem­ble of bells and gongs is uni­que on a world sca­le. All four litur­gi­cal bells (PÓŁZYGMUNT, TENEBRAT, MISJONAŁ AND CAMPANA ANTIQUATHE OLDEST) are suspen­ded insi­de the shor­ter tower which acts as the bell tower.

The clock gongs are sit­ting high up in the tower ste­eples. The tal­ler tower is home to a room from which a fire­man plays the bugle call eve­ry hour. It is loca­ted just under the ste­eple. A „bell for the dying” hangs on the out­si­de wall of the bell tower. Litur­gi­cal bells are in regu­lar use. 365 days a year – each one accor­ding to a spe­ci­fic sche­du­le. Addi­tio­nal sequ­en­ces toll during major reli­gio­us cere­mo­nies (Indul­gen­ce for the Assump­tion of the Bles­sed Vir­gin Mary, Pas­chal Tri­du­um, Cor­pus Chri­sti pro­ces­sion) as an ele­ment of litur­gi­cal cele­bra­tions. The bells are equ­ip­ped with elec­tri­cal (line­ar) motors, under non-stop ope­ra­tio­nal main­te­nan­ce super­vi­sion per­for­med by RDUCH and the employ­ed bell-rin­ger. The basilica’s southern wall featu­res a sun­dial, which in the past dic­ta­ted the times at which bells and gongs were struck – a con­ti­nu­al remin­der of the pas­sa­ge of time to all tho­se in the vici­ni­ty.

PÓŁZYGMUNT

Fun­ded by Polish kni­ghts in 1438. It was cast by Jan Freu­den­tal a master cra­ft­sman. Zbi­gniew Ole­śnic­ki, a Kra­ków bishop, later to be orda­ined as car­di­nal was the main fun­der of the bell and its ini­tia­tor. This is the lar­gest St. Mary’s bell, and in the past, it was the lar­gest bell in Kra­ków. It is 180 cm in dia­me­ter and weighs approx. 4.8 ton­nes. It is suspen­ded below the other three bells, on the tower’s fourth sto­rey and rings in C♯1. The bell is dedi­ca­ted to the Vir­gin Mary – the basilica’s patron. Her name appe­ars on the inscrip­tion a num­ber of times, and an ima­ge of Mary with Child figu­res on its waist next to a pla­que with an eagle. That is whe­re coats of arms of the fun­ders and the Kra­ków crest can also be found. The king, Wła­dy­sław III of Poland, has been com­me­mo­ra­ted on the bell in a spe­cial way: his coat of arms (a double cross) appe­ars in two pla­ces. A lower part of the bell has been dama­ged. Howe­ver, the cir­cum­stan­ces sur­ro­un­ding bre­aking of a sec­tion of the sound bow rema­in unk­nown. At the moment this bell tolls eve­ry day at 9:05 pm and on Fri­days at 3:04 pm.

TENEBRAT

Fun­ded by king Wła­dy­sław II Jagieł­ło cir­ca 1388. Events of major natio­nal and reli­gio­us signi­fi­can­ce accom­pa­nied its cre­ation. The Polish-Lithu­anian union begins in Kre­va (in 1385); Jagieł­ło is bap­ti­sed, mar­ries Jadwi­ga and is crow­ned as the King of Poland (in 1386). Per­haps the roy­al couple are both respon­si­ble for fun­ding the bell. It was cast by a bell maker from Spisz. A pio­us inscrip­tion on the bell’s sho­ul­der bears Christ’s invo­ca­tion and the words: AVE MARIA. Medal­lions depic­ting the sym­bols of the Four Evan­ge­li­sts are on its waist as well as pla­qu­es with Kraków’s and Lithuania’s crest and coats of arms. The­se are of immen­se histo­ri­cal value. This magni­fi­cent bell is 175 cm in dia­me­ter and weighs 4.1 ton­nes. It was the lar­gest bell in Kra­ków until the casting of the Knight’s Bell. It hangs on the tower’s 6th sto­rey and rings in C♯1.  It’s stri­ke tone sounds on Sun­days and public holi­days at 9:50 am.

MISJONAŁ

Fun­ded by an unk­nown fun­der cir­ca 1387. It was cast by Jan, a Master Cra­ft­sman from Nowa Wieś Spi­ska. It is possi­ble that its name refers to the Chri­stia­ni­za­tion of Lithu­ania but also to the con­stant need to proc­la­im the Word of God. One hypo­the­sis cla­ims that Queen Jadwi­ga, known for her pie­ty, could have con­tri­bu­ted to the cre­ation of the bell. The Latin inscrip­tion on the bell is a pio­us call for peace to Christ – The King of Glo­ry. It is 136 cm in dia­me­ter and weighs approx. 1.8 ton­nes. It hangs on the tower’s 7th sto­rey. It rings in F1. This bell tolls eve­ry day at 4 minu­tes past noon, just after St. Mary’s bugle call.

CAMPANA ANTIQUA, THE OLDEST BELL

This is one of the oldest survi­ving bells in Poland. It was cast cir­ca 1320 by an unk­nown master cra­ft­sman. St. Mary’s Church was con­se­cra­ted at the same time fol­lo­wing its recon­struc­tion and expan­sion. This bell could have been fun­ded join­tly by the temple’s pari­shio­ners and town inha­bi­tants for whom St. Mary’s Church was, and hope­ful­ly is, the most sacred tem­ple. Simi­lar­ly to Misjo­nał and Tene­brat, the inscrip­tion on its waist is a ple­ad for peace to the King of Glo­ry. The sign is in beau­ti­ful Latin all caps, only found on the most ancient bells. It is 108 cm in dia­me­ter and weighs approx. 0.9 ton­nes. It hangs next to Misjo­nał, on the tower’s 7th sto­rey. It rings in A1.

LARGER CLOCK GONG

This clock bell dates back to 1530. A fire­man stri­kes it thro­ugho­ut the day on the hour befo­re play­ing the bugle call. This is done manu­al­ly, using a devi­ce com­pri­sing a han­dle, rod and a lever ter­mi­na­ting with a heavy ste­el ham­mer which stri­kes the lower part of the bell’s waist from the out­si­de. The gong is 165 cm in dia­me­ter and weighs appro­xi­ma­te­ly 3.5 ton­nes. It hangs within the tal­ler tower – insi­de the spi­re of the Gothic ste­eple, under­ne­ath the gold crown.

SMALLER CLOCK GONG

It was made in 1564 and hung insi­de the ste­eple of the shor­ter bell tower. In the past a sys­tem of rods and levers lin­ked this bell with the tal­ler tower. A fire­man manu­al­ly repe­ated full hour stri­kes on it after play­ing the bugle call. In 1939 the bell was silen­ced for 76 years. Today, fol­lo­wing a refur­bi­sh­ment, the bell tolls on quar­ter hours, struck by an elec­tric ham­mer con­trol­led by an elec­tro­nic clock. The gong is 140 cm in dia­me­ter and weighs approx. 1.7 ton­nes.

BELL FOR THE DYING

Cast in 1736 by Kac­per Koeber from Wro­cław. It bears the name of Archan­gel Micha­el – the patron of „good death”. It was fun­ded by Kry­stian Jun­gling, a lay jud­ge from Kra­ków. Accor­ding to Euro­pe­an tra­di­tion it rang to anno­un­ce the death of a pari­shio­ner and the­ir birth into heaven. Simi­lar to one of the clock gongs, it was „silent” for the last seve­ral dozen years. Howe­ver, in 2015 it was refur­bi­shed and now, once aga­in, it is peals during fune­ral cere­mo­nies. This is the only acti­ve bell of this type in Kra­ków. This bell’s waist measu­res 22 cm in dia­me­ter and it weighs 7.5 kg. It rings in D♯3.

writ­ten by: Andrzej Boch­niak
in coope­ra­tion with: Piotr Kor­niak

 

ST. MARY’S BELLS
TOLL SCHEDULE

PÓŁZYGMUNT
daily, at 9.05 pm
Fridays, at 3.05 pm
TENEBRAT
Sundays, at 9.50 am
MISJONAŁ
daily, at 12.04 pm
THE OLDEST BELL
daily, at 12.00 pm