0:00/ 0:00
Wydarzenia

Konferencja prasowa dot. renowacji organów mariackich

Konferencja prasowa dot. renowacji organów mariackich

10 stycz­nia 2019 roku w bazy­li­ce Mariac­kiej odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa doty­czą­ca roz­po­czę­tych prac napraw­czych i wymia­ny ele­men­tów instru­men­ta­rium orga­no­we­go w Koście­le Mariac­kim, w tym tak­że budo­wy nowych orga­nów głów­nych.

Wzię­li w niej udział: pro­boszcz bazy­li­ki ks. dr Dariusz Raś, wice­pre­zes zarzą­du Comarch Kon­rad Tarań­ski, przed­sta­wi­ciel Archi­die­ce­zjal­nej Komi­sji Muzy­ki Kościel­nej dr hab. Witold Zalew­ski, oraz orga­ni­sta i rze­czo­znaw­ca MKiDN dr Krzysz­tof Micha­łek.

Rela­cja z kon­fe­ren­cji