0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Konferencja prasowa dot. renowacji organów mariackich

Konferencja prasowa dot. renowacji organów mariackich

10 stycz­nia 2019 roku w bazy­li­ce Mariac­kiej odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa doty­czą­ca roz­po­czę­tych prac napraw­czych i wymia­ny ele­men­tów instru­men­ta­rium orga­no­we­go w Koście­le Mariac­kim, w tym tak­że budo­wy nowych orga­nów głównych. 

Wzię­li w niej udział: pro­boszcz bazy­li­ki ks. dr Dariusz Raś, wice­pre­zes zarzą­du Comarch Kon­rad Tarań­ski, przed­sta­wi­ciel Archi­die­ce­zjal­nej Komi­sji Muzy­ki Kościel­nej dr hab. Witold Zalew­ski, oraz orga­ni­sta i rze­czo­znaw­ca MKiDN dr Krzysz­tof Michałek.

Rela­cja z konferencji