0:00/ 0:00
Jubileusz

Krzyż pektoralny jako wotum kard. Dziwisza

Krzyż pektoralny jako wotum kard. Dziwisza

Pod­czas Mszy św. w bazy­li­ce Mariac­kiej w uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, ks. kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz prze­ka­zał jako wotum dla mariac­kie­go wize­run­ku MB Czę­sto­chow­skiej w cza­sie trwa­nia jubi­le­uszo­we­go roku koro­na­cji szcze­ro­zło­ty krzyż pek­to­ral­ny św. Jana Paw­ła II. Jego auto­rem jest rzeź­biarz Enri­co Man­fri­ni.