0:00/ 0:00
Koncerty, Wydarzenia

Koncert Kolęd — Mariacki Festiwal Organowy

Data

19 stycznia 2017

Koncert Kolęd — Mariacki Festiwal Organowy

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 19 stycz­nia o godz. 19:30 zapra­sza­my na kolej­ny wie­czór muzycz­ny z cyklu „Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy - Kon­cer­ty Czwart­ko­we”.

zaproszenie_front_v1

Pozo­sta­jąc wciąż w atmos­fe­rze kolę­do­wej, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem:

WYKONAWCY:

Krzysz­tof Micha­łek - orga­ny głów­ne

Marek Pawe­łek -orga­ny w pre­zbi­te­rium i w nawie połu­dnio­wej

Lud­mi­ła Sta­roń - sopran 

Elż­bie­ta Król-Dry­ja - alt

Chór Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie Psal­mo­dia
Wło­dzi­mierz Sie­dlik - dyry­gent

Kra­kow­ski Chór Żeń­ski UPJPII
Kata­rzy­na Śmiał­kow­ska - dyry­gent

Kra­kow­ski Chór Męski UPJPII
Janusz Wierz­gacz -dyry­gent

Łukasz Jaroc­ki -pro­wa­dze­nie kon­cer­tu

PROGRAM:

Fran­ci­szek Wal­czyń­ski - 3 Pre­lu­dia pasto­ra­le z op. 117
***
Krzysz­tof Micha­łek — impro­wi­za­cja na temat kolę­dy Z naro­dze­nia Pana
***

Chór Psal­mo­dia:

Sta­ni­sław Nie­wia­dom­ski - Gdy się Chry­stus rodzi 

Jerzy Kur­czew­ski - Przy­bie­że­li do Betle­jem

Jan Kołacz­kow­ski - Jam jest dud­ka

Hen­ryk Jan Botor - Gdy ślicz­na Pan­na

Feliks Rącz­kow­ski - Naro­dził się Jezus Chry­stus

Feliks Rącz­kow­ski - A to komu anioł­ko­wie 

Tere­sa Frącz­kie­wicz-Kir­kov - Z dwo­ru nie­bie­skie­go

Tere­sa Frącz­kie­wicz-Kir­kov - Pięk­na ta noc
***

Krzysz­tof Micha­łek — impro­wi­za­cja na temat kolę­dy Jezus malu­sień­ki
***

Tomasz Fla­sza - Hej w Dzień Naro­dze­nia

Jan Łaś - Nie­chaj będzie gło­śno wszę­dzie 

Ste­fan Stu­li­grosz - Lulaj­że Jezu­niu 

Jan Czech - Kolę­da góral­ska

Feliks Nowo­wiej­ski - Noc cicha w śnie 

Wło­dzi­mierz Sie­dlik - Oj, maluś­ki

Marek Pawe­łek - Dnia jed­ne­go o pół­no­cy
***

Jan Adam Makla­kie­wicz — Witaj Gwiazd­ko zło­ta
***

Kra­kow­ski Chór Żeń­ski UPJPII:

Krzysz­tof Grzesz­czak - Jezus malu­sien­ki
Marek Pawe­łek - Jezu­si­cek malu­sien­ki
***

Kra­kow­ski Chór Męski UPJPII:

Marek Pawe­łek - Mizer­na cicha
Jan Pasierb Orland - Bacow­sko kolyn­da
***

Krzysz­tof Micha­łek —  impro­wi­za­cja na temat kolę­dy Bóg się rodzi

 

*Wstęp na kon­cert za oka­za­niem cegieł­ki w cenie 20 zł/​os, do naby­cia w kasie Bazy­li­ki Mariac­kiej lub w sie­ni kościo­ła przed kon­cer­tem.

zaproszenie_styczen17