0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert Kolęd — Mariacki Festiwal Organowy

Data

19 stycznia 2017

Koncert Kolęd — Mariacki Festiwal Organowy

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 19 stycz­nia o godz. 19:30 zapra­sza­my na kolej­ny wie­czór muzycz­ny z cyklu „Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy - Kon­cer­ty Czwart­ko­we”.

zaproszenie_front_v1

Pozo­sta­jąc wciąż w atmos­fe­rze kolę­do­wej, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z programem:

WYKONAWCY:

Krzysz­tof Micha­łek - orga­ny główne 

Marek Pawe­łek -orga­ny w pre­zbi­te­rium i w nawie południowej 

Lud­mi­ła Sta­roń - sopran 

Elż­bie­ta Król-Dry­ja - alt

Chór Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie Psalmodia
Wło­dzi­mierz Sie­dlik - dyrygent

Kra­kow­ski Chór Żeń­ski UPJPII
Kata­rzy­na Śmiał­kow­ska - dyrygent

Kra­kow­ski Chór Męski UPJPII
Janusz Wierz­gacz -dyry­gent

Łukasz Jaroc­ki -pro­wa­dze­nie koncertu

PROGRAM:

Fran­ci­szek Wal­czyń­ski - 3 Pre­lu­dia pasto­ra­le z op. 117
***
Krzysz­tof Micha­łek — impro­wi­za­cja na temat kolę­dy Z naro­dze­nia Pana
***

Chór Psalmodia:

Sta­ni­sław Nie­wia­dom­ski - Gdy się Chry­stus rodzi 

Jerzy Kur­czew­ski - Przy­bie­że­li do Betlejem

Jan Kołacz­kow­ski - Jam jest dudka 

Hen­ryk Jan Botor - Gdy ślicz­na Panna 

Feliks Rącz­kow­ski - Naro­dził się Jezus Chrystus

Feliks Rącz­kow­ski - A to komu aniołkowie 

Tere­sa Frącz­kie­wicz-Kir­kov - Z dwo­ru niebieskiego

Tere­sa Frącz­kie­wicz-Kir­kov - Pięk­na ta noc
***

Krzysz­tof Micha­łek — impro­wi­za­cja na temat kolę­dy Jezus malu­sień­ki
***

Tomasz Fla­sza - Hej w Dzień Narodzenia 

Jan Łaś - Nie­chaj będzie gło­śno wszędzie 

Ste­fan Stu­li­grosz - Lulaj­że Jezuniu 

Jan Czech - Kolę­da góralska 

Feliks Nowo­wiej­ski - Noc cicha w śnie 

Wło­dzi­mierz Sie­dlik - Oj, maluś­ki

Marek Pawe­łek - Dnia jed­ne­go o północy
***

Jan Adam Makla­kie­wicz — Witaj Gwiazd­ko złota
***

Kra­kow­ski Chór Żeń­ski UPJPII:

Krzysz­tof Grzesz­czak - Jezus malu­sien­ki
Marek Pawe­łek - Jezu­si­cek malusienki
***

Kra­kow­ski Chór Męski UPJPII:

Marek Pawe­łek - Mizer­na cicha
Jan Pasierb Orland - Bacow­sko kolynda
***

Krzysz­tof Micha­łek —  impro­wi­za­cja na temat kolę­dy Bóg się rodzi

 

*Wstęp na kon­cert za oka­za­niem cegieł­ki w cenie 20 zł/​os, do naby­cia w kasie Bazy­li­ki Mariac­kiej lub w sie­ni kościo­ła przed koncertem.

zaproszenie_styczen17