0:00/ 0:00
Koncerty

Muzyka organowa i chóralna Feliksa Nowowiejskiego

Muzyka organowa i chóralna Feliksa Nowowiejskiego

Ufaj­cie” to tytuł kon­cer­tu prze­wi­dzia­ne­go z oka­zji uczcze­nia arty­sty Felik­sa Nowo­wiej­skie­go w rocz­ni­cę jego śmier­ci. Zapra­sza­my 4 listo­pa­da o godzi­nie 19.15.

Wystą­pią:

Chór męski Hasło
Marek Ste­fań­ski (orga­ny)
Tere­sa Maj­ka-Paca­nek (dyry­gent)
Lidia Jazgar (pro­wa­dze­nie)

Wstęp wol­ny

plakat