0:00/ 0:00
Wydarzenia

Październikowy nabór do Scholi Mariackiej

Październikowy nabór do Scholi Mariackiej

Ser­decz­nie zapra­sza­my Wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by dołą­czyć do Scho­li Mariac­kiej, śpie­wa­ją­cej m.in. na mszy św. dla absol­wen­tów i stu­den­tów. Wystar­czy dobrze śpie­wać, nie trze­ba znać nut! Nabór pro­wa­dzi­my do sopra­nów, altów, teno­rów i basów.

Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o podej­ście do scho­li po Mszy św. godz. 18.30 w dowol­ny czwar­tek lub w nie­dzie­lę w paź­dzier­ni­ku.

Pró­by: czwart­ki i nie­dzie­le o godz. 17.00. Kon­takt w razie pytań: kantor@​mariacki.​com.