0:00/ 0:00

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki. 

Bierzmowanie w parafii Mariackiej

Młodzież

Terminy spotkań dla uczniów gimnazjum pragnących przystąpić do bierzmowania są ogłaszane na początku roku szkolnego.

Dorośli 

Dorośli kandydaci do bierzmowania powinni wcześniej odbyć przygotowanie w swojej parafii.

Udzielenie sakramentu bierzmowania w bazylice Mariackiej ma miejsce na podstawie skierowania, które wydać może proboszcz miejsca zamieszkania kandydata po jego uprzednim przygotowaniu do przyjęcia bierzmowania. W bazylice Mariackiej nie przygotowuje się indywidualnych kandydatów, ale przyjmuje się już przygotowanych w swoich parafiach.

Kapłan przygotowujący kandydata podaje mu termin, na który kieruje go do bazyliki Mariackiej. Każdy duszpasterz Archidiecezji Krakowskiej zna terminy bierzmowań w bazylice Mariackiej w Krakowie.

Kandydaci, po wcześniejszym odbyciu spowiedzi, powinni zgłosić się w dniu bierzmowania do zakrystii bazyliki Mariackiej o godz. 16:00. Powinni przedstawić kartę do bierzmowania zawierającą wszystkie niezbędne informacje wraz z pieczęcią parafialną a także odręczne pismo, na którym duszpasterz zaświadcza, że osobiście przygotował kandydata do przyjęcia tego sakramentu. Msza święta, na której udzielane jest bierzmowanie, rozpoczyna się o 17:00. Po zakończeniu mszy świętej bierzmowanym wydaje się zaświadczenie o przyjęciu bierzmowania, które należy osobiście dostarczyć do swojej parafii. W razie dużej ilości osób bierzmowanych tego dnia zaświadczenia te wysyłane są pocztą.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią Parafialną.

Czy bierzmowanie jest niezbędne do ślubu?

Według Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go: Kato­li­cy, któ­rzy nie przy­ję­li jesz­cze sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, powin­ni go przy­jąć przed zawar­ciem mał­żeń­stwa, gdy jest to moż­li­we bez poważ­nej nie­do­god­no­ści. Do zawar­cia sakra­men­tu mał­żeń­stwa potrzeb­na jest doj­rza­ło­ść ducho­wa, któ­rą czło­wiek uzy­sku­je w sakra­men­cie bierz­mo­wa­nia.

Po co przystępuje się do bierzmowania?

Bierz­mo­wa­nie przy­no­si wzro­st i pogłę­bie­nie łaski chrzciel­nej. Ści­ślej jed­no­czy z Chry­stu­sem, pomna­ża dary Ducha Świę­te­go, umac­nia więź z Kościo­łem oraz udzie­la spe­cjal­nej mocy do sze­rze­nia i obro­ny wia­ry sło­wem i czy­nem.

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Świad­kiem bierz­mo­wa­nia może być oso­ba wie­rząca i prak­ty­ku­jąca, któ­ra przy­jęła już sakra­ment bierz­mo­wa­nia.

Warun­ki, jakim powi­nien odpo­wia­dać świa­dek bierz­mo­wa­nia (na pod­sta­wie Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go) [por. kan. 893]:

Jest wyzna­czo­ny przez przyj­mu­ją­ce­go bierz­mo­wa­nie albo przez jego rodzi­ców, albo przez tego, kto ich zastę­pu­je, a gdy tych nie ma, przez pro­bosz­cza lub sza­fa­rza bierz­mo­wa­nia, i posia­da wyma­ga­ne do tego kwa­li­fi­ka­cje oraz inten­cję peł­nie­nia tego zada­nia.

Ukoń­czył 16 lat, chy­ba że biskup die­ce­zjal­ny okre­ślił inny wiek albo pro­bosz­cz lub sza­fa­rz jest zda­nia, że słusz­na przy­czy­na zale­ca dopusz­cze­nie wyjąt­ku.

Jest kato­li­kiem, bierz­mo­wa­nym i przy­jął już sakra­ment Naj­święt­szej Eucha­ry­stii oraz pro­wa­dzi życie zgod­ne z wia­rą i odpo­wia­da­ją­ce funk­cji, jaką ma peł­nić.

Jest wol­ny od jakiej­kol­wiek kary kano­nicz­nej, zgod­nie z pra­wem wymie­rzo­nej lub dekla­ro­wa­nej.

Nie jest ojcem lub mat­ką przyj­mu­ją­ce­go bierz­mo­wa­nie, może być współ­mał­żon­kiem.

Ponie­waż przyj­mu­ją­cy bierz­mo­wa­nie wybie­ra sobie tyl­ko jed­ne­go świad­ka, nie może nim zostać wyznaw­ca nie­ka­to­lic­kiej wspól­no­ty kościel­nej (KPK 874).

Zale­ca się, by chrzest­ny był świad­kiem bierz­mo­wa­nia.

 

Kto może przystąpić do bierzmowania?

Pierw­szym warun­kiem przy­ję­cia bierz­mo­wa­nia jest w peł­ni świa­doma, oso­bi­sta decy­zja. Sakra­ment bierz­mo­wa­nia sta­nowi przej­ście w wia­rę doj­rzałą, dla­tego może do nie­go przy­stą­pić oso­ba, któ­ra pra­gnie roz­wi­jać w sobie chrze­ści­jań­skie war­to­ści i powie­rzyć swo­je życie Bogu.

Do sakra­mentu bierz­mo­wa­nia może przy­stą­pić oso­ba ochrzczo­na i znaj­du­jąca się w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej.