0:00/ 0:00

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakra­men­tu pocho­dzi od łaciń­skie­go sło­wa con­fir­ma­tio, któ­re ozna­cza potwier­dze­nie. Ety­mo­lo­gia pol­skie­go sło­wa pocho­dzi od sta­ro­pol­skie­go sło­wa bierz­mo, któ­re ozna­cza bel­kę pod­trzy­mu­ją­cą strop domu. Sakra­ment bierz­mo­wa­nia jest więc sakra­men­tem umac­nia­ją­cym i pod­trzy­mu­ją­cym życie w wie­rze.

W obrzę­dzie bierz­mo­wa­nia naj­waż­niej­szym zna­kiem jest namasz­cze­nie krzyż­mem, któ­re jest pie­czę­cią Ducha Świę­te­go. Chrze­ści­ja­nin przyj­mu­ją­cy ten sakra­ment decy­du­je się na cał­ko­wi­tą przy­na­leż­ność do Chry­stu­sa i odda­nie się na Jego służ­bę. To zna­mię Ducha jest tak­że zna­kiem obiet­ni­cy Bożej opie­ki. 

Bierzmowanie w parafii Mariackiej

Mło­dzież
Ter­mi­ny spo­tkań dla uczniów gim­na­zjum pra­gną­cych przy­stą­pić do bierz­mo­wa­nia są ogła­sza­ne na począt­ku roku szkol­ne­go.

Doro­śli
Doro­śli kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia powin­ni wcze­śniej odbyć przy­go­to­wa­nie w swo­jej para­fii. W bazy­li­ce Mariac­kiej nie przy­go­to­wu­je się indy­wi­du­al­nych kan­dy­da­tów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgo­da ze swo­jej para­fii,
2. Zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu przy­go­to­wa­nia do Bierz­mo­wa­nia,
3. Metry­ka Chrztu,
4. Kar­ta „Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia”. Kar­tę do Bierz­mo­wa­nia wyda­je para­fia zamiesz­ka­nia lub ewen­tu­al­nie kapłan przy­go­to­wu­ją­cy daną oso­bę do przy­ję­cia tego Sakra­men­tu. Na kar­cie powin­na być pie­częć para­fial­na i adno­ta­cja o zakoń­cze­niu przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tu.

Kan­dy­da­ci wraz ze świad­ka­mi, zaopa­trze­ni w wyma­ga­ne doku­men­ty zgła­sza­ją się w kan­ce­la­rii bazy­li­ki Mariac­kiej (plac Mariac­ki 5, par­ter) na godzi­nę przed roz­po­czę­ciem Mszy św. Począ­tek Mszy św. w bazy­li­ce o godz. 17.00.

Kan­dy­da­ci wraz ze świad­ka­mi muszą się wyspo­wia­dać, zanim przyj­dą na miej­sce udzie­la­nia sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia.

Po bierz­mo­wa­niu para­fia Mariac­ka doko­nu­je zapi­su w księ­dze bierz­mo­wa­nych i prze­sy­ła świa­dec­twa bierz­mo­wa­nia para­fiom, któ­re wysta­wi­ły metry­kę chrztu św. celem doko­na­nia odpo­wied­niej adno­ta­cji w księ­dze chrztów. Moż­na też ode­brać je oso­bi­ście w kan­ce­la­rii Para­fii Mariac­kiej kil­ka dni po przy­stą­pie­niu do sakra­men­tu doj­rza­ło­ści chrze­ści­jań­skiej.

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji pro­si­my o kon­takt z Kan­ce­la­rią Para­fial­ną.

Ter­mi­ny bierz­mo­wań: 

2020: 19 listo­pa­da, 17 grud­nia

2021: 21 stycz­nia, 18 lute­go, 18 mar­ca, 22 kwiet­nia, 20 maja, 17 czerw­ca, 29 lip­ca, 19 sierp­nia, 23 wrze­śnia, 21 paź­dzier­ni­ka, 18 listo­pa­da, 16 grud­nia

Czy bierz­mo­wa­nie jest nie­zbęd­ne do ślu­bu?

Według Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go: Kato­li­cy, któ­rzy nie przy­ję­li jesz­cze sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, powin­ni go przy­jąć przed zawar­ciem mał­żeń­stwa, gdy jest to moż­li­we bez poważ­nej nie­do­god­no­ści. Do zawar­cia sakra­men­tu mał­żeń­stwa potrzeb­na jest doj­rza­łość ducho­wa, któ­rą czło­wiek uzy­sku­je w sakra­men­cie bierz­mo­wa­nia.

Po co przy­stę­pu­je się do bierz­mo­wa­nia?

Bierz­mo­wa­nie przy­no­si wzrost i pogłę­bie­nie łaski chrzciel­nej. Ści­ślej jed­no­czy z Chry­stu­sem, pomna­ża dary Ducha Świę­te­go, umac­nia więź z Kościo­łem oraz udzie­la spe­cjal­nej mocy do sze­rze­nia i obro­ny wia­ry sło­wem i czy­nem.

Kto może być świad­kiem bierz­mo­wa­nia?

Świad­kiem bierz­mo­wa­nia może być oso­ba wie­rząca i prak­ty­ku­jąca, któ­ra przy­jęła już sakra­ment bierz­mo­wa­nia.

Warun­ki, jakim powi­nien odpo­wia­dać świa­dek bierz­mo­wa­nia (na pod­sta­wie Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go) [por. kan. 893]:

Jest wyzna­czo­ny przez przyj­mu­ją­ce­go bierz­mo­wa­nie albo przez jego rodzi­ców, albo przez tego, kto ich zastę­pu­je, a gdy tych nie ma, przez pro­bosz­cza lub sza­fa­rza bierz­mo­wa­nia, i posia­da wyma­ga­ne do tego kwa­li­fi­ka­cje oraz inten­cję peł­nie­nia tego zada­nia.

Ukoń­czył 16 lat, chy­ba że biskup die­ce­zjal­ny okre­ślił inny wiek albo pro­boszcz lub sza­farz jest zda­nia, że słusz­na przy­czy­na zale­ca dopusz­cze­nie wyjąt­ku.

Jest kato­li­kiem, bierz­mo­wa­nym i przy­jął już sakra­ment Naj­święt­szej Eucha­ry­stii oraz pro­wa­dzi życie zgod­ne z wia­rą i odpo­wia­da­ją­ce funk­cji, jaką ma peł­nić.

Jest wol­ny od jakiej­kol­wiek kary kano­nicz­nej, zgod­nie z pra­wem wymie­rzo­nej lub dekla­ro­wa­nej.

Nie jest ojcem lub mat­ką przyj­mu­ją­ce­go bierz­mo­wa­nie, może być współ­mał­żon­kiem.

Ponie­waż przyj­mu­ją­cy bierz­mo­wa­nie wybie­ra sobie tyl­ko jed­ne­go świad­ka, nie może nim zostać wyznaw­ca nie­ka­to­lic­kiej wspól­no­ty kościel­nej (KPK 874).

Zale­ca się, by chrzest­ny był świad­kiem bierz­mo­wa­nia.

 

Kto może przy­stą­pić do bierz­mo­wa­nia?

Pierw­szym warun­kiem przy­ję­cia bierz­mo­wa­nia jest w peł­ni świa­doma, oso­bi­sta decy­zja. Sakra­ment bierz­mo­wa­nia sta­nowi przej­ście w wia­rę doj­rzałą, dla­tego może do nie­go przy­stą­pić oso­ba, któ­ra pra­gnie roz­wi­jać w sobie chrze­ści­jań­skie war­to­ści i powie­rzyć swo­je życie Bogu.

Do sakra­mentu bierz­mo­wa­nia może przy­stą­pić oso­ba ochrzczo­na i znaj­du­jąca się w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej.