0:00/ 0:00

Turyści

bazylika_bigbazylika_small

Zwiedzanie Bazyliki Mariackiej

Od 13 listo­pa­da 2017 roku do odwo­ła­nia nie ma cere­mo­nii otwar­cia ołta­rza Wita Stwo­sza o godzi­nie 11:50. Ołtarz pozo­sta­je otwar­ty.
Od 3 wrze­śnia do 31 paź­dzier­nik 2018, z powo­du natę­że­nia prac kon­ser­wa­tor­skich, wnę­trze Bazy­li­ki cza­so­wo NIEDOSTĘPNE dla zwie­dza­ją­cych.
1 wrze­śnia 2018 zwie­dza­nie do godzi­ny 15:30.

DNI POWSZEDNIE

11:30–18:00 /​ codzien­nie

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

14:00–18:00

Kasy zamy­ka­ne są 15 min przed koń­cem godzin zwie­dza­nia.

CEGIEŁKI (WEJŚCIÓWKI)

Nor­mal­ne /​ 10 zł
Senio­rzy 65+ /​ 8 zł
Stu­den­ci, mło­dzież i dzie­ci /​ 5 zł

Informacje dodatkowe

Tury­ści mogą zwie­dzać tyl­ko przed­nią czę­ści Bazy­li­ki, czy­li pre­zbi­te­rium z ołta­rzem (wej­ście bocz­ne).

W tyl­nej czę­ści Bazy­li­ki (wej­ście głów­ne od Ryn­ku) wysta­wio­ny jest Naj­święt­szy Sakra­ment. Jest to miej­sce prze­zna­czo­ne na oso­bi­stą modli­twę i spo­wiedź.

Tury­stów pro­si­my o zacho­wa­nie ciszy, szcze­gól­nie w cza­sie trwa­nia nabo­żeństw.

Zwiedzanie Wieży Mariackiej

Od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka
(z wyjąt­kiem świąt kościel­nych)
ponie­dzia­łek – nie­czyn­ne
wtorek–sobota 9:10–17:30 (wej­ścia co 30 minut)
prze­rwa 11:30–13:10
nie­dzie­la 13:10–17:30 (wej­ścia co 30 minut)

Listo­pa­da, gru­dzień oraz marzec
(z wyjąt­kiem świąt kościel­nych)
ponie­dzia­łek-śro­da i nie­dzie­la — nie­czyn­ne
czwartek–sobota 9:10–17:30 (wej­ścia co 30 minut)
prze­rwa 11:30–13:10

sty­czeń i luty – nie­czyn­ne

Ilość bile­tów ogra­ni­czo­na!
W razie złych warun­ków atmos­fe­rycz­nych wie­ża może być nie­czyn­na!

CEGIEŁKI (WEJŚCIÓWKI)

Nor­mal­ne /​ 15 zł
Ulgo­we (7–18 lat) /​ 10 zł

Informacje dodatkowe

Na wie­żę może wejść gru­pa mak­sy­mal­nie 10 osób (wej­ścia kolej­nych grup co 30 minut).

Dzie­ci poni­żej 7 roku życia nie są wpusz­cza­ne na wie­żę ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa.

Zakup bile­tu jest rów­no­znacz­ny z akcep­ta­cją regu­la­mi­nu.

Wej­ście na wie­żę od ul. Flo­riań­skiej.

Certyfikat jakości

Miło nam poin­for­mo­wać, że Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie zosta­ło przy­zna­ne wyróż­nie­nie Trip Advi­sor.

trip-advisor-certyfikat-jakosci-kosciol-mariacki