0:00/ 0:00

Turyści

ZWIEDZANIE BAZYLIKI MARIACKIEJ

PONIEDZIAŁEK-SOBOTA
11.30–18.00
NIEDZIELA
14.00–18.00

Kasy zamy­ka­ne są 15 min przed koń­cem godzin zwie­dza­nia.

KARTY WSTĘPU
Normalne/​ 10 zł
Senio­rzy 65+/ 8 zł
Stu­den­ci, mło­dzież i dzieci/​ 5 zł

INFORMACJE DODATKOWE
1. Trwa­ją pra­ce tech­nicz­ne zwią­za­ne z głów­ną sce­ną ołta­rza mariac­kie­go. Obec­ny wgląd w rzeź­by i pła­sko­rzeź­by jest sta­nem tym­cza­so­wym. Ołtarz jest czę­ścio­wo przy­sło­nię­ty, ale wyeks­po­no­wa­ne zosta­ły czte­ry głów­ne figu­ry oraz dwie kwa­te­ry bocz­ne. Pro­si­my o zro­zu­mie­nie i cier­pli­wość.
2. Wcze­śniej­sze zgła­sza­nie wizy­ty nie jest wyma­ga­ne. Kar­ty wstę­pu do naby­cia wyłącz­nie w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych (Plac Mariac­ki 7).
3. Tury­ści mogą zwie­dzać przede wszyst­kim pre­zbi­te­rium i przed­nią czę­ści nawy bazy­li­ki wraz z kapli­ca­mi. Dla tury­stów prze­zna­czo­ne jest zwy­kle wej­ście od stro­ny połu­dnio­wej.
4. Wej­ście głów­ne od stro­ny Ryn­ku, pro­wa­dzi do stre­fy oso­bi­stej modli­twy, spo­wie­dzi i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ry wysta­wio­ny jest w jed­nej z kaplic. Upra­sza się tury­stów, żeby nie korzy­sta­li z tego wej­ścia.
5. Pod­czas zwie­dza­nia pro­si­my  o zacho­wa­nie ciszy.

ZWIEDZANIE HEJNALICY

Od 26 czerw­ca 2020
pią­tek-sobo­ta: 10.05−17.30
nie­dzie­la: 13.05−17.30
ponie­dzia­łek-czwar­tek: nie­czyn­ne

KARTY WSTĘPU
Normalne/​ 15 zł
Ulgo­we (7–18 lat)/ 10 zł

INFORMACJE DODATKOWE
1. Licz­ba bile­tów ogra­ni­czo­na!
2. W razie złych warun­ków atmos­fe­rycz­nych wie­ża może być nie­czyn­na!
3. Dzie­ci poni­żej 7 roku życia nie są wpusz­cza­ne na wie­żę ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa.
4. W związ­ku z sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną obo­wią­zu­je zakaz prze­by­wa­nia na pozio­mie 11. w cza­sie wyko­ny­wa­nia hej­na­łu przez hej­na­li­stę.
5. Wcze­śniej­sza rezer­wa­cja miejsc nie jest moż­li­wa. Kar­ty wstę­pu do naby­cia wyłącz­nie w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych w dniu zwie­dza­nia (Plac Mariac­ki 7).
6. Wej­ście na wie­żę od ul. Flo­riań­skiej.
7. Na wie­żę może wejść gru­pa mak­sy­mal­nie 8 osób (dwa wej­ścia na godzi­nę).
8. Zakup kar­ty wstę­pu jest rów­no­znacz­ny z akcep­ta­cją regu­la­mi­nu, któ­ry znaj­du­je się w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych.