0:00/ 0:00

Turyści

bazylika_bigbazylika_small

Zwiedzanie Bazyliki Mariackiej

DNI POWSZEDNIE

11:30–18:00 /​ codzien­nie
11:50 /​ uro­czy­ste otwar­cie ołta­rza Wita Stwo­sza

Od wtor­ku 28 mar­ca do odwo­ła­nia, w związ­ku z pra­ca­mi kon­ser­wa­cyj­ny­mi przy Ołta­rzu, nie będzie cere­mo­nii otwar­cia! Ołta­rz Wita Stwo­sza pozo­sta­nie otwar­ty przez cały dzień. Za wszel­kie utrud­nie­nia prze­pra­sza­my!

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

14:00–18:00

Kasy zamy­ka­ne są 15 min przed koń­cem godzin zwie­dza­nia.

W ostat­nie czwart­ki mie­sią­ca wej­ście do 16:30. W maju i paź­dzier­ni­ku wej­ście do 17:30.
W cza­sie Wiel­kie­go Postu Bazy­li­kę w piąt­ki będzie moż­na zwie­dzać do godzi­ny 17:15 (kasa czyn­na do 17:00), a w nie­dzie­le do 17:30 (kasa czyn­na do 17:15).
W pią­tek 31 mar­ca Bazy­li­ka będzie otwar­ta od godzi­ny 12:30.

CEGIEŁKI (WEJŚCIÓWKI)

Nor­mal­ne /​ 10 zł
Senio­rzy 65+ /​ 8 zł
Stu­den­ci, mło­dzież i dzie­ci /​ 5 zł

Informacje dodatkowe

Tury­ści mogą zwie­dzać tyl­ko przed­nią czę­ści Bazy­li­ki, czy­li pre­zbi­te­rium z ołta­rzem (wej­ście bocz­ne).

W tyl­nej czę­ści Bazy­li­ki (wej­ście głów­ne od Ryn­ku) wysta­wio­ny jest Naj­święt­szy Sakra­ment. Jest to miej­sce prze­zna­czo­ne na oso­bi­stą modli­twę i spo­wie­dź.

Tury­stów pro­si­my o zacho­wa­nie ciszy, szcze­gól­nie w cza­sie trwa­nia nabo­żeń­stw.

Zwiedzanie Wieży Mariackiej

1 kwietnia–31 paź­dzier­ni­ka
ponie­dzia­łek – nie­czyn­ne
wtorek–sobota 9:10–17:30 (wej­ścia co 30 minut) /​ prze­rwa 11:30–13:10
nie­dzie­la 13:10–17:30 (wej­ścia co 30 minut)

1 listopada–30 grud­nia oraz 1–31 mar­ca (z wyjąt­kiem świąt kościel­ny­ch)

ponie­dzia­łek-śro­da i nie­dzie­la — nie­czyn­ne
czwartek–sobota 9:10–17:30 (wej­ścia co 30 minut) /​ prze­rwa 11:30–13:10

sty­czeń i luty – nie­czyn­ne

W razie zły­ch warun­ków atmos­fe­rycz­ny­ch wie­ża może być nie­czyn­na!

CEGIEŁKI (WEJŚCIÓWKI)

Nor­mal­ne /​ 15 zł
Ulgo­we (7–18 lat) /​ 10 zł

Informacje dodatkowe

Na wie­żę może wej­ść gru­pa mak­sy­mal­nie 10 osób (wej­ścia kolej­ny­ch grup co 30 minut).

Dzie­ci poni­żej 7 roku życia nie są wpusz­cza­ne na wie­żę ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa.

Zakup bile­tu jest rów­no­znacz­ny z akcep­ta­cją regu­la­mi­nu.

Wej­ście na wie­żę od ul. Flo­riań­skiej.

Certyfikat jakości

Miło nam poin­for­mo­wać, że Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie zosta­ło przy­zna­ne wyróż­nie­nie Trip Advi­sor.

trip-advisor-certyfikat-jakosci-kosciol-mariacki