0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:

• dziś o godz. 14.00 Msza św. w int. Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, któ­rą cele­bro­wał będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski Abp Marek Jędra­szew­ski;
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Rafa­ła Kali­now­skie­go;
• we wto­rek wspól­no­ta PANAMA zapra­sza na spo­tka­nie, a przed nim na Mszę św. o 18.30, któ­rą cele­bro­wał będzie ks. bp Damian Muskus. Pod­czas Mszy będzie­my modlić się tak­że w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach;
• w czwar­tek świę­to św. Andrze­ja. Po Mszy św. o 18.30 wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Uwa­ga! Wiel­kie rze­czy”;

2. Pod­czas Tygo­dnia Ubo­gich do skar­bon w bazy­li­ce Mariac­kiej skła­da­li­śmy ofia­ry dla potrze­bu­ją­cych w naszej para­fii. Zebra­no kwo­tę 11.540 zł. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zapo­wie­dzia­ło dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. W zakry­stii moż­na naby­wać świe­ce na wigi­lij­ny stół.

3. Nie­dzie­la dzi­siej­sza jest ostat­nią nie­dzie­lą roku litur­gicz­ne­go. Za tydzień roz­po­czy­na się Adwent, litur­gicz­ne przy­go­to­wa­nie do Świąt Naro­dze­nia Pań­skie­go. Rora­ty odpra­wiać będzie­my w dni powsze­dnie od przy­szłej nie­dzie­li przez cały Adwent o godz. 7.00. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy.

4. Dziś przy bra­mach kościo­ła kwe­stu­je mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA, któ­ra przy­go­to­wu­je się do prze­ży­cia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w 2019 roku.