0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:

• dziś o godz. 14.00 Msza św. w int. Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, któ­rą cele­bro­wał będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski Abp Marek Jędraszewski;
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Rafa­ła Kalinowskiego;
• we wto­rek wspól­no­ta PANAMA zapra­sza na spo­tka­nie, a przed nim na Mszę św. o 18.30, któ­rą cele­bro­wał będzie ks. bp Damian Muskus. Pod­czas Mszy będzie­my modlić się tak­że w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
• w czwar­tek świę­to św. Andrze­ja. Po Mszy św. o 18.30 wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Uwa­ga! Wiel­kie rzeczy”;

2. Pod­czas Tygo­dnia Ubo­gich do skar­bon w bazy­li­ce Mariac­kiej skła­da­li­śmy ofia­ry dla potrze­bu­ją­cych w naszej para­fii. Zebra­no kwo­tę 11.540 zł. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zapo­wie­dzia­ło dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. W zakry­stii moż­na naby­wać świe­ce na wigi­lij­ny stół.

3. Nie­dzie­la dzi­siej­sza jest ostat­nią nie­dzie­lą roku litur­gicz­ne­go. Za tydzień roz­po­czy­na się Adwent, litur­gicz­ne przy­go­to­wa­nie do Świąt Naro­dze­nia Pań­skie­go. Rora­ty odpra­wiać będzie­my w dni powsze­dnie od przy­szłej nie­dzie­li przez cały Adwent o godz. 7.00. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy.

4. Dziś przy bra­mach kościo­ła kwe­stu­je mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA, któ­ra przy­go­to­wu­je się do prze­ży­cia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w 2019 roku.