0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert chórów w bazylice

Koncert chórów w bazylice

W imie­niu zarzą­du Chó­ru ORGANUM pra­gnie­my ser­decz­nie zapro­sić  na kon­cert naszych chó­rów ORGANUMCANTATA oraz zespo­łu RICERCAR, a tak­że zaprzy­jaź­nio­ne­go chó­ru „LA  SETTIMA NOTA” z miej­sco­wo­ści Man­zia­na, poło­żo­nej nie­da­le­ko Rzy­mu. Kon­cert odbę­dzie się we czwar­tek, 1 czerw­ca br., w bazy­li­ce Mariac­kiej, bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu Mszy św. o godz. 18.30.

Chór z Włoch przy­jeż­dża do Kra­ko­wa w ramach rewi­zy­ty. W kwiet­niu br. nasi chó­rzy­ści z Kra­ko­wa gości­li we wło­skiej miej­sco­wo­ści Man­zia­na. Wspól­ny kon­cert z chó­rzy­sta­mi z Włoch będzie for­mą wspól­nej modli­twy. W cza­sie kon­cer­tu odbę­dzie się akcja roz­pro­wa­dza­nia cegie­łek na rzecz kon­ser­wa­cji ołta­rza Wita Stwosza.

W cza­sie kon­cer­tu zosta­ną wyko­na­ne nastę­pu­ją­ce utwory:

 • AVE MARIA (Caccini — Vavilov)

 • CAROL OF BELLS (M. Leontovyč)

 • LET US GO IN TO THE HOUSE OF THE LORD (Spiritual)

 • IL CARNEVALE (Rossini)

 • LA PULCE D’ACQUA (A. Branduardi)

 • SCARBOROUGH FAIR (Traditional)

 • I TE VURRIA VASA“ (Tradizionale Napoletano)

 • CANTO DELLA RESURREZIONE (M. Frisina)

 • OH SIGNORE DAL TETTO NATIO (Verdi)

 • LA BARCAROLA (Offenbach)

 • EMMANUEL (INNO GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTUCON PAPA WOJTYLA)

 • AVE VERUM (Mozart)

 • HOSTIAS (Mozart)

Dyry­gent: MASSIMO PAFFI

Zdję­cie chó­ru z Włoch