0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Niedzielny koncert chórów

Niedzielny koncert chórów

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 4 czerw­ca br., w Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza­my na kon­cert w bazy­li­ce Mariac­kiej. Wspól­nie kon­cer­to­wać będą nasze chó­ry: ORGANUM oraz CANTATA wraz z zespo­łem RICERCAR, a tak­że 40 — oso­bo­wy chór „CON AMORE” z Oslo (Nor­we­gia).

W tym roku nor­we­ski chór gości w kró­lew­skim Kra­ko­wie. W ramach rewi­zy­ty nasze chó­ry będą w Nor­we­gii w przy­szłym roku. W cza­sie kon­cer­tu odbę­dzie się akcja roz­pro­wa­dza­nia cegie­łek na rzecz kon­ser­wa­cji ołta­rza Wita Stwosza.

W cza­sie kon­cer­tu zosta­ną wyko­na­ne nastę­pu­ją­ce utwo­ry:

CON AMORE:

 • CRY OUT AND SHOUT (Knut Nystedt)

 • O BONE JESU (G. P. da Palestrina)

 • SICUT CERVUS (G. P. da Palestrina)

 • BOGORODITSE (Sergiusz Rachmaninow)

 • AVE MARIS STELLA (Edvard Grieg)

 • UBI CARITAS (Ola Geilo)

 • AVE MARIA (Trond H. F. Kverno)

 • O MAGNUM MYSTERIUM (Morten Lauridsen)

 • I WILL PRAISE THEE, O LORD (Knut Nystedt)

 • LOCUS ISTE (Anton Bruckner)

 • ABENDLIED (Josef Rheinberger)

 

ORGANUM + CON AMORE:

 • GAUDE MATER POLONIA (Opracowanie Klonowski)

 • CANTATE DOMINO (Bjarne Sløgedal)

 • HALLELUJA (G. F. Händel)

 

Dyry­gent: EGIL FOSSUM