0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert Orkiestry Symfonicznej

Koncert Orkiestry Symfonicznej

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy kon­cert muzy­ki dwóch wiel­kich mistrzów: Jana Seba­stia­na Bacha oraz Wol­fgan­ga Ama­de­usz Mozar­ta, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę, 10 czerw­ca br., o godz. 20.00. 

Pod­czas kon­cer­tu zabrzmią:

  • J.S. Bach (1685 — 1750) — Koncert podwójny na skrzypce  i obój BWV 1060

  • Allegro — Adagio – Allegro

  • J. S. Bach (1685 – 1750) – Suita angielska A – dur BWV 806

  • W. A. Mozart (1756 — 1791) — Laudate Dominum KV 339

  • W. A. Mozart (1756 — 1791) — Uwertura paryska KV 311a

a wyko­naw­ca­mi będą:

  • Natalia Czuhaj — sopran

  • Maria Boroń — skrzypce

  • Katarzyna Mrozek — obój

  • Orkiestra Symfoniczna Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

  • Krzysztof Michałek — dyrygent

 

 

Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach powsta­ła w 2017 roku wycho­dząc na prze­ciw potrze­bom uro­czy­stych litur­gii i wyda­rzeń w łagiew­nic­kim sank­tu­arium. Two­rzą ją głów­nie stu­den­ci i absol­wen­ci kra­kow­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej oraz szkół muzycz­nych II stop­nia. Poza litur­gia­mi dzia­łal­ność orkie­stry sku­pio­na jest na wyko­naw­stwie war­to­ścio­wej muzy­ki na kon­cer­tach w kra­ju i za gra­ni­cą. W sierp­niu bie­żą­ce­go roku zespół będzie kon­cer­to­wał w Wiel­kiej Brytanii.

Po kon­cer­cie zebra­ne będą wol­ne dat­ki na zagra­nicz­ny wyjazd orkiestry.

Dzię­ku­je­my za wszel­kie wspar­cie dzia­łal­no­ści tego zespołu.