0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

10. Niedziela Zwykła

10. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek  wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy, pre­zbi­te­ra i dok­to­ra Kościo­ła;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie bł. Micha­ła Koza­la, bisku­pa i męczen­ni­ka;
‑w czwar­tek zakoń­cze­nie Okta­wy Boże­go Cia­ła zapra­sza­my na mszę świę­tą o godz. 18.30, a po niej na tra­dy­cyj­ną pro­ce­sję wokół naszej bazyliki;
‑w pią­tek – uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, z racji uro­czy­sto­ści nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go ser­ca NMP;
-w mie­sią­cu czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go po mszy św. wieczornej.

2. Para­fia Mariac­ka roz­po­czy­na pro­jekt kon­ser­wa­cji koro­ny kró­lew­skiej znaj­du­ją­cej się na igli­cy wie­ży wyż­szej kościo­ła Mariac­kie­go. Na pewien czas koro­na opu­ści swo­je miej­sce. Pier­wot­na, drew­nia­na koro­na poja­wi­ła się na igli­cy heł­mu w 1628 roku. Jej powsta­nie zwią­za­ne jest z obja­wie­nia­mi wło­skie­go jezu­ity ojca Giu­lio Man­ci­nel­le­go, w któ­rych Mary­ja pole­ca nazy­wać się Kró­lo­wą Pol­ski. Obec­na, mie­dzia­na koro­na wyko­na­na zosta­ła w 1666 roku. Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest z Naro­do­we­go Fun­du­szu Rewa­lo­ry­za­cji Zabyt­ków Kra­ko­wa w ramach pro­jek­tu klu­czo­we­go Spo­łecz­ne­go Komi­te­tu Odno­wy Zabyt­ków Krakowa.

3. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków prof. Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsiora.

4. Wolon­ta­riu­sze Fun­da­cji  AGAPE pro­wa­dzą zbiór­kę na rzecz Nie­peł­no­spraw­nych, pro­si­my przed­sta­wi­cie­la o kil­ka słów.

fot. Giovanni Battista Pittoni, ok. 1740–1750, Pokutująca św. Maria Magdalena, fot. P. Gąsior