0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

12. Niedziela Zwykła

12. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Aloj­ze­go Gon­za­gi, zakonnika;
-w czwar­tek – — uro­czy­stość Naro­dze­nia Św. Jana Chrzci­cie­la. Mszą świę­tą o godz. 18.30 i pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną zakoń­czy­my Okta­wę Boże­go Ciała;
‑w pią­tek –Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a potem o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. Z racji uro­czy­sto­ści w tym dniu nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP.

2. Orga­ni­za­to­rzy Pie­szej Piel­grzym­ki Kra­kow­skiej – Wspól­no­ty II Śród­miej­skiej infor­mu­ją wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w tego­rocz­nej Piel­grzym­ce o wcze­śniej­szym niż zwy­kle roz­po­czę­ciu zapi­sów na piel­grzym­kę. Bliż­sze infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej pielgrzymki.

3. W sobo­tę o godz. 20.00 zapra­sza­my na kon­cert orga­no­wy w wyko­na­niu orga­ni­stów mariac­kich Micha­ła Piech­ni­ka, Krzysz­to­fa Michał­ka oraz Zyg­mun­ta Kokosz­ki w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Gość­mi hono­ro­wy­mi wyda­rze­nia będą pra­cow­ni­cy fir­my Comarch S.A., któ­ra współ­two­rzy­ła z Para­fią pro­jekt budo­wy nowych orga­nów głównych.