0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

12. Niedziela Zwykła

12. Niedziela Zwykła

1. Co dzień w okta­wie Boże­go Cia­ła zapra­sza­my na wie­czor­ną Mszę św. i pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną wewnątrz bazy­li­ki. W czwar­tek na zakoń­cze­nie obcho­dów odpra­wi­my nabo­żeń­stwo z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy wokół kościoła.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la;
‑w czwar­tek ‑po zakoń­cze­niu pro­ce­sji ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Na kra­wę­dzi?” pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE;
‑w pią­tek– uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Msze św. w kapli­cy Prze­mie­nie­nia w powsze­dnim porząd­ku. W tym dniu nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych;
‑w sobo­tę –uro­czy­stość świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Msze św. od 6 do 8 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10, 11 i 18.30. W koście­le przy ul. Grodz­kiej suma odpu­sto­wa o godz. 18.00;

3. Roz­po­czę­ły się waka­cje — rodzi­nom, dzie­ciom, mło­dzie­ży, stu­den­tom, nauczy­cie­lom, pro­fe­so­rom aka­de­mic­kim oraz wszyst­kim odpo­czy­wa­ją­cym życzy­my miłe­go, bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku i odkry­wa­nia Stwór­cy w świecie.

4. Po każ­dej Mszy śpie­wa­my dziś supli­ka­cje, pod­czas któ­rych prze­pra­sza­my za grze­chy pocho­dzą­ce z wnę­trza Kościo­ła, za nasze grze­chy osła­bia­ją­ce siłę nasze­go świa­dec­twa dawa­ne­go Chry­stu­so­wi wobec współ­cze­sne­go świa­ta, do któ­re­go jeste­śmy posła­ni oraz za świę­to­kradz­twa i pro­fa­na­cje doko­na­ne w ostat­nim czasie.