0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert zespołu Alamire

Koncert zespołu Alamire

W dzi­siej­szy wigi­lij­ny wie­czór, poprze­dza­ją­cy dorocz­ną Uro­czy­stość Odpu­sto­wą ku czci Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Patron­ki bazy­li­ki i Para­fii Mariac­kiej, o godz. 20.30. odbę­dzie się wyjąt­ko­wy kon­cert świa­to­wej sła­wy zespo­łu ALAMIRE.

Kon­cert ten inau­gu­ru­je Festi­wal Muzy­ki Nie­zwy­kłej — cykl pię­ciu kon­cer­tów w zna­ko­mi­tej obsa­dzie euro­pej­skich sław, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Domi­ni­kań­ski Ośro­dek Litur­gicz­ny. Dzi­siej­szy kon­cert zespo­łu ALAMIRE został włą­czo­ny rów­nież w pro­gram festi­wa­lu Musi­ca Sacra.

Mię­dzy­na­ro­do­wy skład zna­ko­mi­tych śpie­wa­ków dzia­ła­ją­cy w Wiel­kiej Bry­ta­nii, pod prze­wod­nic­twem cha­ry­zma­tycz­ne­go Davi­da Skin­ne­ra, bada­cza źró­deł z daw­ną muzy­ką angiel­ską. Muzy­cy są eks­per­ta­mi w zakre­sie inter­pre­ta­cji chó­ral­nej muzy­ki poli­fo­nicz­nej śre­dnio­wie­cza i rene­san­su, choć ze wzglę­du na swój dosko­na­ły warsz­tat wokal­ny bywa­ją też zapra­sza­ni do pro­jek­tów z utwo­ra­mi współ­cze­snych kompozytorów.

W zależ­no­ści od wyma­gań reper­tu­aro­wych Ala­mi­re posze­rza lub zawę­ża swój skład, czę­sto współ­pra­cu­je też z instru­men­ta­li­sta­mi two­rząc nie­zwy­kle suge­styw­ne inter­pre­ta­cje muzy­ki daw­nej. Mimo iż zespół jest dość mło­dy, jak na warun­ki bry­tyj­skie (powstał zale­d­wie w 2005 roku), od same­go począt­ku cha­rak­te­ry­zu­je go dosko­na­łe brzmie­nie i zgra­nie wszyst­kich gło­sów, nie dzi­wi więc, że szyb­ko zdo­był uzna­nie i licz­ne nagro­dy. Ich ostat­nia pły­ta „Anne Boleyn Song­bo­ok” zosta­ła bar­dzo entu­zja­stycz­nie przy­ję­ta przez krytyków.

Występ w cza­sie Festi­wa­lu Muzy­ki Nie­zwy­kłej będzie pierw­szą wizy­tą tej gru­py w Polsce.

Salve Regina: Praises to the Virgin in 16th-century Europe

Anty­fo­ny maryj­ne w opra­co­wa­niu czo­ło­wych euro­pej­skich kom­po­zy­to­rów XVI wie­ku takich jak: Tho­mas Tal­lis, Wil­liam Byrd, Tomás Luis de Vic­to­ria czy Gio­van­ni Pier­lu­igi da Palestrina.

Patro­nat hono­ro­wy: Kazi­mierz Kra­siń­ski, Kon­sul Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii i Irlan­dii Pół­noc­nej w Krakowie

Ala­mi­re /​ David Skinner

Kir­sty Hop­kins, Camil­la Har­ris, Han­nah Cooke, Mar­tha McLo­ri­nan, Nicho­las Todd, Joseph Wicks, Ruairi Bowen, Guy Cut­ting, Wil­liam Gaunt, Robert Macdonald