0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert na Boże Ciało

Koncert na Boże Ciało

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ny kon­cert orga­no­wy w ramach śród­rocz­ne­go cyklu Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go.

Tym razem, tuż po wie­czor­nej mszy w uro­czy­stość Boże­go Cia­ła, będzie­my mogli posłu­chać Scho­li Gre­go­riań­skiej Zako­nu Pau­li­nów w Kra­ko­wie.
Przy orga­nach zasią­dzie nato­miast s. Susa­na Ferfoglia.

W pro­gra­mie wie­czo­ru poja­wią się utwo­ry Ber­nar­do Pasqu­inie­go i Gio­van­ni Bat­ti­sta Fasolo.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej o godz. 20.00 już w naj­bliż­szy czwar­tek (15 czerwca)!

Wstęp na kon­cert za oka­za­niem cegieł­ki w cenie 20 zł/​os., do naby­cia w kasie bazy­li­ki lub bez­po­śred­nio przed kon­cer­tem w kruch­cie kościoła.