0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

15. Niedziela Zwykła

15. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu będzie­my przeżywać:
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP z Góry Kar­mel – NMP Szka­plerz­nej; odpust u Ojców Kar­me­li­tów na Piasku
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Szy­mo­na z Lip­ni­cy, kapłana.
W tym dniu na godz. 20.00 zapra­sza­my do Bazy­li­ki na pierw­szy kon­cert w ramach IV MARIACKIEGO FESTIWALU ORGANOWEGO z udzia­łem orga­ni­sty Kró­lew­skiej Kate­dry na Wawe­lu – Witol­da Zalew­skie­go oraz zna­ko­mi­te­go pia­ni­sty Sła­wo­mi­ra Zubrzyc­kie­go, któ­ry zagra dla nas na instru­men­cie „Vio­la Orga­ni­sta”. Szcze­gó­ły festi­wa­lu znaj­du­ją się na pla­ka­tach i ulot­kach oraz stro­nie inter­ne­to­wej. Zapro­sze­nia dla para­fian do są ode­bra­nia w zakry­stii bazyliki.
— w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Cze­sła­wa, Prezbitera;
— w sobo­tę — w ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce oraz przed 100-leciem odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści zapra­sza­my na Mszę wie­czor­ną i nabo­żeń­stwo w kapli­cy Mat­ki Bożej Częstochowskiej.

2. Trwa reno­wa­cja Wiel­kie­go Ołta­rza naszej Bazy­li­ki, Bóg zapłać za skła­da­ne na ten cel ofia­ry. Wciąż moż­na nabyć w zakry­stii oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, kalen­da­rze na rok 2019 oraz naj­now­sze publi­ka­cję o naszej bazy­li­ce i jej dzwonach.