0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

15. Niedziela Zwykła

15. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— dziś — wspo­mnie­nie św. Bru­no­na Boni­fa­ce­go z Kwer­fur­tu;
— w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. pustel­ni­ków Andrze­ja Świe­ra­da i Bene­dyk­ta;
— w śro­dę — wspo­mnie­nie św. Bona­wen­tu­ry;
— w czwar­tek — wspo­mnie­nie NMP z Góry Kar­mel (NMP Szka­plerz­nej). W tym dniu uro­czy­sto­ści odpu­sto­we u Ojców Kar­me­li­tów na ul. Karmelickiej;
— w pią­tek — przy­pa­da 10. rocz­ni­ca śmier­ci Jana Kościół­ka, archi­pre­zbi­te­ra bazy­li­ki Mariac­kiej w latach 1983–1995. Pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go o godz. 15.00 będzie­my modlić się w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych w bazylice.

2. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że z dniem 1 lip­ca ks. abp Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski skie­ro­wał do naszej para­fii z posłu­gą dusz­pa­ster­ską Dariu­sza Suska, mia­nu­jąc go jed­no­cze­śnie wizy­ta­to­rem kate­che­tycz­nym rejo­nu Kra­ków-Cen­trum. Księ­dzu Dariu­szo­wi życzy­my Boże­go bło­go­sła­wień­stwa oraz wsta­wien­nic­twa Maryi Wnie­bo­wzię­tej przy podej­mo­wa­nych inicjatywach.

3. W zakry­stii bazy­li­ki dostęp­ne są publi­ka­cje wydaw­nic­twa Mariac­kie­go: „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny” Lesz­ka Maza­na, „Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go” Andrze­ja Boch­nia­ka, „W samym ser­cu. Jan Paweł II i kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie” Micha­ła Jakub­czy­ka oraz album ze zdję­cia­mi bazy­li­ki Grze­go­rza Gałąz­ki. Zachę­ca­my tak­że do naby­cia pły­ty CD Cap­pel­li Maria­lis – zespo­łu wokal­ne­go naszej bazy­li­ki, pre­zen­tu­ją­cej pol­ską muzy­kę sakralną.

4. Przez ostat­ni tydzień ofia­ra­mi do skar­bon wspie­ra­li­śmy poszko­do­wa­nych w wyni­ku zalań i pod­to­pień przy ostat­nich ule­wach. Zebra­na kwo­ta 1.178 zł zosta­nie prze­ka­za­na do Cari­tas Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne — Bóg zapłać.

5. Infor­ma­cja kan­ce­la­rii Kurii Metro­po­li­tal­nej: „Wzo­rem lat ubie­głych ogło­szo­ny został kon­kurs o Nagro­dę Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go dla naj­lep­szych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych Krysz­tał Soli oraz kon­kurs o Nagro­dę Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go dla osób dzia­ła­ją­cych na rzecz dobra innych Ami­cus Homi­num. Przy­zna­wa­ne tytu­ły sta­no­wią for­mę podzię­ko­wa­nia dla spo­łecz­nych lide­rów i osób, dzię­ki któ­rym upo­wszech­nia­ne są posta­wy wza­jem­nej pomo­cy, wspar­cia i poświę­ce­nia dla potrze­bu­ją­cych. W sytu­acji zwią­za­nej ze sta­nem epi­de­mii takich postaw tym bar­dziej nie bra­ku­je, dla­te­go ser­decz­nie zachę­ca­my do
zgła­sza­nia kan­dy­da­tów do nagród. Ter­min nad­sy­ła­nia for­mu­la­rzy zgło­sze­nio­wych w wymie­nio­nych kon­kur­sach mija 31 lip­ca br. Szcze­gó­ły oraz wzór zgło­sze­nia zosta­ły udo­stęp­nio­ne na stro­nie inter­ne­to­wej: www​.malo​pol​ska​.pl/ngo.”