0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

16. Niedziela Zwykła

16. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— od dziś — z oka­zji wspo­mnie­nia patro­na kie­row­ców i podróż­nych — będzie­my prze­ży­wać „Ogól­no­pol­ski Tydzień św. Krzysz­to­fa”. Za ini­cja­ty­wą orga­ni­za­cji MIVA Pol­ska chciej­my wspo­ma­gać modli­twą i mate­rial­nie misjo­na­rzy, chcąc wypo­sa­żyć ich w środ­ki trans­por­tu, potrzeb­ne do ewan­ge­li­za­cji na krań­cach świa­ta. Do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na skła­dać ofia­ry na ten cel;
— w śro­dę — świę­to św. Marii Mag­da­le­ny;
— w czwar­tek — świę­to św. Bry­gi­dy, patron­ki Euro­py;
— w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Kin­gi;
— w sobo­tę — świę­to św. Jaku­ba. Przy­pa­da wte­dy tak­że wspo­mnie­nie św. Krzysz­to­fa.

2. Sło­wo arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go przed 40. jubi­le­uszo­wą kra­kow­ską pie­szą piel­grzym­ką na Jasną Górę:

Dro­dzy Archidiecezjanie,

histo­ria Pol­ski i świa­ta poka­zu­je, że w naj­trud­niej­szych chwi­lach ludzie zwra­ca­li się do Boga, pro­sząc o ratu­nek i zmi­ło­wa­nie, a ich modli­twa przy­bie­ra­ła nie­jed­no­krot­nie for­mę pie­sze­go piel­grzy­mo­wa­nia. Tak było w Rzy­mie w 590 roku, gdy dżu­ma zbie­ra­ła śmier­tel­ne żni­wo. Wów­czas, modląc się o oca­le­nie Wiecz­ne­go Mia­sta, świę­ty papież Grze­gorz Wiel­ki poniósł w bła­gal­nej pro­ce­sji wize­ru­nek Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, zwa­ny odtąd Salus Popu­li Roma­ni, czy­li „Wyba­wi­ciel­ka ludu rzym­skie­go”. Podob­nie było w 1711 roku, gdy w cza­sie trwa­ją­cej zara­zy dzie­siąt­ku­ją­cej sto­li­cę naro­dzi­ła się Pie­sza Piel­grzym­ka War­szaw­ska na Jasną Górę. Z kolei po zama­chu na życie Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II, któ­ry miał miej­sce na Pla­cu św. Pio­tra w Rzy­mie 13 maja 1981 r., został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez stu­den­tów Kra­ko­wa – jako wyraz ducho­wej jed­no­ści z Ojcem Świę­tym – „Bia­ły Marsz” z Błoń (miej­sca, gdzie Jan Paweł II cele­bro­wał Mszę świę­tą pod­czas swo­jej pierw­szej piel­grzym­ki do Ojczy­zny) na Rynek, gdzie kil­ka­set tysię­cy miesz­kań­ców na cze­le z mło­dzie­żą modli­ło się o zdro­wie Ojca Świę­te­go i za umie­ra­ją­ce­go w War­sza­wie Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go. Idea tego Mar­szu dopro­wa­dzi­ła do zapo­cząt­ko­wa­nia corocz­nej Pie­szej Piel­grzym­ki Kra­kow­skiej z Wawe­lu na Jasną Górę.

Nikt z nas nie spo­dzie­wał się, że tego­rocz­na jubi­le­uszo­wa 40. Piel­grzym­ka nie będzie mogła się odbyć w dotych­cza­so­wym tra­dy­cyj­nym kształ­cie. W związ­ku z trwa­ją­cą epi­de­mią do Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej wyru­szą w 150-oso­bo­wych gru­pach jedy­nie przed­sta­wi­cie­le poszcze­gól­nych wspól­not piel­grzym­ko­wych. Wszyst­kich pra­gną­cych wziąć udział w piel­grzym­ce zapra­szam do ducho­wej wędrów­ki w łącz­no­ści z tymi, któ­rzy będą prze­mie­rzać wydep­ty­wa­ne rok­rocz­nie pąt­ni­cze szlaki.

Niech orę­dow­nic­two u Boga św. Jana Paw­ła II Wiel­kie­go, któ­re­go set­ną rocz­ni­cę uro­dzin obcho­dzi­my w tym roku, wybła­ga wszel­kie potrzeb­ne łaski uczest­ni­kom Pie­szej Piel­grzym­ki, jej orga­ni­za­to­rom i ludziom dobrej woli, goto­wym podać pomoc­ną dłoń oso­bom zmie­rza­ją­cym przed wize­ru­nek Naj­święt­szej Panien­ki Jasno­gór­skiej, a przede wszyst­kim naszej Ojczyź­nie i Kościo­ło­wi w Pol­sce, któ­ry od ponad 1050 lat wier­nie prze­ka­zu­je nasze­mu naro­do­wi zba­wien­ne orę­dzie Ewangelii.

Z ser­ca wszyst­kim błogosławię,
Arcy­bi­skup Marek Jędraszewski
Metro­po­li­ta Krakowski