0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

16. Niedziela Zwykła

16. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w czwar­tek – świę­to św. Marii Magdaleny;
-w pią­tek – świę­to św. Bry­gi­dy, zakon­ni­cy, patron­ki Europy;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Kin­gi, dziewicy.

 2. Przy­po­mi­na­my, że w naszej bazy­li­ce przez cały tydzień, od godz. 6.00 do 19.00 spra­wo­wa­ny jest Sakra­ment Pojed­na­nia oraz trwa cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu. 

3. Ze stro­ny służb medycz­nych wciąż pły­ną zachę­ty do szcze­pień prze­ciw­ko Covid-19, oraz ostrze­że­nia przed mogą­cą nadejść kolej­ną falą pan­de­mii. Niech nasza posta­wa, zwłasz­cza teraz, w cza­sie waka­cyj­ne­go odpo­czyn­ku, ma sta­le na uwa­dze tak­że dobro wszyst­kich, któ­rych mamy wokół siebie.

4. Cie­szy­my się, że tak wie­le osób w tym cza­sie waka­cji odwie­dza naszą bazy­li­kę i uczest­ni­czy w Eucha­ry­stii. Pamię­taj­my rów­nież o odpo­wied­nim stro­ju, w któ­rym przy­cho­dzi­my do kościo­ła. Niech to będzie nie tyl­ko strój wygod­ny, ale przede wszyst­kim strój god­ny miej­sca i Boga, z któ­rym się spotykamy.