0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

19. Niedziela Zwykła

19. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
‑dziś — przy­pa­da świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, patron­ki Europy;
‑w ponie­dzia­łek — świę­to św. Waw­rzyń­ca;
‑we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Kla­ry;
‑w czwar­tek — świę­to NMP Kal­wa­ryj­skiej;
‑w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go. Pod­czas Mszy o godz. 18.30 modlić się będą człon­ko­wie chó­ru Orga­num, któ­rzy po Mszy św. zapra­sza­ją na koncert.

2. W sobo­tę uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP — wszyst­kich Kra­ko­wian i Gości ser­decz­nie zapra­sza­my do świę­to­wa­nia z nami odpu­stu para­fial­ne­go według nie­dziel­ne­go porząd­ku nabo­żeństw. O godz. 17.00 przed bazy­li­ką wystą­pi w tanecz­nym uwiel­bie­niu wspól­no­ta Lilia, pre­zen­tu­jąc spek­takl opar­ty na tajem­ni­cach Różań­ca, a na godz. 18.00 zapra­sza­my do bazy­li­ki na kon­cert Cap­pel­la Maria­lis dedy­ko­wa­ny Mat­ce Bożej. O godz. 18.30 mszę świę­tą cele­bro­wał będzie w bazy­li­ce Metro­po­li­ta Kra­kow­ski, Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. W tym dniu uro­czy­stym razem z nami pod­czas Mszy o godz. 11.15 będą modlić się przed­sta­wi­cie­le Kra­kow­skiej Kon­gre­ga­cji Kupiec­kiej, a o godz. 13.00 uczest­ni­cy tra­dy­cyj­nej piel­grzym­ki z Bro­no­wic. Zapra­sza­my rów­nież do udzia­łu w wyda­rze­niach „Cudow­nej Mocy Bukie­tów” orga­ni­zo­wa­nych w tym roku w for­mie internetowej.