0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

19. Niedziela Zwykła

19. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my przeżywać:
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na, w Bazy­li­ce w wigi­lię nasze­go odpu­stu w ramach Festi­wa­lu Muzy­ki Nie­zwy­kłej wystą­pi o godz. 20.30 zespół Alamire;
• we wto­rek – uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP — wszyst­kich Kra­ko­wian i Gości ser­decz­nie zapra­sza­my do świę­to­wa­nia z nami odpu­stu para­fial­ne­go według nie­dziel­ne­go porząd­ku nabo­żeństw; o godz. 18.30 mszę świę­tą cele­bro­wał będzie w Bazy­li­ce Metro­po­li­ta Kra­kow­ski, Arcy­bi­skup Marek Jędraszewski;
• w czwar­tek — świę­to św. Jac­ka, zało­ży­cie­la kra­kow­skie­go kon­wen­tu oo. Dominikanów.

2. Pamię­taj­my o modli­twach za śp. Zmar­łe­go kard. Fran­cisz­ka Machar­skie­go, któ­re­go rocz­ni­cę śmier­ci w tych dniach obcho­dzi­li­śmy. Po odej­ściu kard. Machar­skie­go papież Fran­ci­szek napi­sał: „Prze­wo­dził Kościo­ło­wi w Kra­ko­wie w nie­ła­twych cza­sach poli­tycz­nych i spo­łecz­nych trans­for­ma­cji, z mądro­ścią, ze zdro­wym dystan­sem do rze­czy­wi­sto­ści, dba­jąc o posza­no­wa­nie god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka, o dobro wspól­no­ty Kościo­ła, a zwłasz­cza o zacho­wa­nie żywej wia­ry w ser­cach ludzi”.

3. 15 sierp­nia, w świę­to Mat­ki Boskiej Ziel­nej, orga­ni­za­to­rzy kon­kur­su „Cudow­na Moc Bukie­tów” zapra­sza­ją do ukła­da­nia naj­pięk­niej­szych kom­po­zy­cji kwia­to­wych oraz do udzia­łu w roz­strzy­gnię­ciu kon­kur­su na Małym Ryn­ku o godz. 14.00.

4. W Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia przy bra­mach kościo­ła kwe­sto­wać będzie wspól­no­ta PANAMA, któ­ra przy­go­to­wu­je się do prze­ży­cia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w 2019 roku. Dziś nato­miast może­my ofia­ra­mi wes­przeć dzie­ła Zgro­ma­dze­nia Sióstr Pal­lo­ty­nek, o któ­rych nastą­pi kil­ka słów…