0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela Adwentu

2. Niedziela Adwentu

1. W trwa­ją­cym Adwen­cie – codzien­nie w tygo­dniu o godz. 7.00 zapra­sza­my na Rora­ty – śpie­wa­ną Mszę św. ku czci Mat­ki Bożej z krót­ką homi­lią. Nato­miast w adwen­to­we sobo­ty o godz. 18.00 wraz z zespo­łem Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza­my na nie­szpo­ry chóralne.

2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła wspo­mi­nać będziemy:
- dziś wspo­mi­na­my św. Miko­ła­ja – bisku­pa – niech jego przy­kład wraż­li­wo­ści i miło­sier­dzia będzie dla nas – szcze­gól­nie w tym trud­nym cza­sie – zachę­tą do wza­jem­nej tro­ski i pomocy;
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Ambro­że­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
— we wto­rek – Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP — Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00, 11.00 , a tak­że wie­czo­rem o godz. 18.30

3. Gorą­co zachę­ca­my, aby swo­je prze­ży­wa­nie Adwen­tu połą­czyć z Sakra­men­tem Pojed­na­nia przed Świę­ta­mi, ale rów­nież pro­si­my, aby swo­jej Spo­wie­dzi Świę­tej – zwłasz­cza w związ­ku ze sta­nem pan­de­mii – nie odkła­dać na ostat­nią chwi­lę. W zakry­stii moż­na nabyć opłat­ki i świe­ce Cari­tas na stół wigi­lij­ny. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.

4. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że pomi­mo pan­de­mii, trwa­ją pra­ce mon­ta­żo­we i złot­ni­cze przy orga­nach wiel­kich. Zain­sta­lo­wa­ne zosta­ły już sny­cer­skie ele­men­ty zdob­ni­cze oraz m.in. stół gry i trak­tu­ra gry.

5. W pią­tek 18 grud­nia pla­no­wa­na jest tego­rocz­na Wigi­lia dla Ubo­gich orga­ni­zo­wa­na przez para­fię mariac­ką. Bliż­sze infor­ma­cje na plakatach.
Dziś przy bazy­li­ce kwe­stu­ją wolon­ta­riu­sze z Sale­zjań­skie­go Wolon­ta­ria­tu Misyj­ne­go „Mło­dzi Światu”.