0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— w ponie­dzia­łek – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go — Trzech Kró­li. Wyjąt­ko­wo nie będzie Mszy o godz. 20.00. Moż­li­wość uczest­nic­twa w Eucha­ry­stii w pobli­skich kościo­łach: u oo. Domi­ni­ka­nów, ul. Sto­lar­ska – godz. 20.20; w bazy­li­ce św. Flo­ria­na, ul. War­szaw­ska – godz. 20.00; w Kole­gia­cie św. Anny, ul. św. Anny – godz. 20.30; w koście­le św. Krzy­ża — 21.00 oraz w koście­le św. Woj­cie­cha na Ryn­ku – 21.37;

Na każ­dej Mszy św. poświę­cać będzie­my kre­dę dla ozna­cza­nia naszych domów i kadzi­dło jako sym­bol naszych modlitw. Moż­na nabyć je w zakry­stii bazy­li­ki. W tym dniu z trzech punk­tów nasze­go mia­sta wyru­szy kolęd­ni­czy Orszak Trzech Kró­li, któ­ry dotrze na rynek ok. połu­dnia.

O godz. 20.00 odbę­dzie się w naszej bazy­li­ce Kon­cert Kolęd DLA TRZECH KRÓLI”. Wystą­pi m. in. Stan Brec­ken­rid­ge wraz z Big Band’em Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie. W trak­cie kon­cer­tu będzie pro­wa­dzo­na kwe­sta dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Nadziei. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu! Szcze­gó­ły na pla­ka­tach w gablotach.

2. Trwa w Para­fii dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. Jej plan zamiesz­czo­ny jest w gablo­tach przy bazy­li­ce oraz na stro­nie internetowej.

3. Skła­da­my naj­lep­sze życze­nia obcho­dzą­ce­mu jubi­le­usz 130-lecia Rze­mieśl­ni­cze­mu Towa­rzy­stwu Śpie­wac­kie­mu „Hasło” dzia­ła­ją­ce­mu przy bazy­li­ce Mariac­kiej. Niech Mary­ja Wnie­bo­wzię­ta – Patron­ka Para­fii wsta­wia się za zmar­ły­mi a obec­nym wypra­sza potrzeb­ne łaski.

4. Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że Zmarł ks. kano­nik Anto­ni Okrze­sik (1936−2020), wie­lo­let­ni rek­tor kościo­ła św. Woj­cie­cha. Modli­my się za jego duszę, dzię­ku­je­my Bogu za jego twór­cze życie oraz za posłu­gę w kon­fe­sjo­na­le w koście­le Mariac­kim. We wto­rek 7 stycz­nia o godz. 16.00 odbę­dzie się Msza św. żałob­na w naszej bazy­li­ce pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP. Wcze­śniej, o 15.00 w koście­le św. Woj­cie­cha koron­ka przy trum­nie Zmar­łe­go. Nato­miast w śro­dę 8 stycz­nia o godz. 13.00 odbę­dzie się Msza św. pogrze­bo­wa w kon­ka­te­drze pw. Naro­dze­nia NMP w Żyw­cu i pogrzeb na tam­tej­szym cmen­ta­rzu. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie!