0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

25. Niedziela Zwykła

25. Niedziela Zwykła

24 wrze­śnia 2023

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Win­cen­te­go a Pau­lo, pre­zbi­te­ra;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Wacła­wa, męczen­ni­ka, uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w Kate­drze na Wawe­lu, rocz­ni­ca świę­ceń bisku­pich bpa Damia­na Muskusa;
‑w pią­tek    świę­to św. Archa­nio­łów Micha­ła, Gabrie­la i Rafała;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma, pre­zbi­te­ra i dok­to­ra Kościoła.

2. Przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia dla mło­dzie­ży z klas VIIVIII roz­pocz­nie­my w paź­dzier­ni­ku. Zapi­sy do grup moż­na doko­nać w kan­ce­la­rii para­fial­nej do koń­ca wrze­śnia. 

3. Roz­po­czy­na­my rok przy­go­to­wań do I Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej. Zapi­sy dla chęt­nych dzie­ci z para­fii Mariac­kiej i Kra­ko­wa w cza­sie pra­cy kan­ce­la­rii rów­nież do koń­ca września.

4. Do skar­bon w naszej bazy­li­ce moż­na zło­żyć ofia­rę na dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Mło­dzie­ży naszej Archi­die­ce­zji, ser­decz­ne Bóg zapłać wszyst­kim ofiarodawcom.

5. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii oraz Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie, a tak­że kalen­darz na 2024 rok.

6. Do koń­ca wrze­śnia zapra­sza­my na krót­kie pre­zen­ta­cje orga­no­we w sobo­ty po wie­czor­nej mszy świętej.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Cud z kołem męczeńskim, fot. P. Gąsior