0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

27. Niedziela Zwykła

27. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
‑dziś – wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00; 
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Win­cen­te­go Kadłubka;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Hono­ra­ta Koźmińskiego;

2. W nawią­za­niu do Listu Jego Eks­ce­len­cji Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go, któ­ry został odczy­ta­ny w zeszłą nie­dzie­lę, nasza Para­fia zosta­ła zapro­szo­na 20 paź­dzier­ni­ka do wspól­ne­go prze­ży­wa­nia Eucha­ry­stii o godz. 8.00 w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II.

3. Infor­mu­je­my, że do koń­ca paź­dzier­ni­ka z powo­du natę­że­nia prac kon­ser­wa­tor­skich przy ołta­rzu mariac­kim i orga­nach w pre­zbi­te­rium oraz ze wzglę­du na budo­wę rusz­to­wań, wnę­trze naszej bazy­li­ki będzie cza­so­wo nie­do­stęp­ne dla ruchu tury­stycz­ne­go. Jed­nak porzą­dek codzien­nych mszy świę­tych dla wier­nych pozo­sta­je bez zmian. Spo­wiedź w dni powsze­dnie w godzi­nach od 12.00 do 18.00 prze­no­si­my z uwa­gi na nie­do­god­no­ści do kościo­ła św. Bar­ba­ry. Tury­stów pro­si­my o zro­zu­mie­nie i zapra­sza­my do zwie­dza­nia wież kościo­ła Mariac­kie­go: hej­na­li­cy i nowo otwar­tej dzwon­ni­cy.

4. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych kra­ko­wian moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my modlić się przy głów­nym ołta­rzu co tydzień w nie­dzie­lę o godz. 11.00. Za wypo­mi­na­nych odpra­wia­my rów­nież Mszą Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzielę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz wypo­mi­nek w mie­sią­cu listo­pa­dzie. Podej­mij­my się tego wysił­ku, pomyśl­my o naszych bli­skich, przy­ja­cio­łach i pomó­dl­my się za ich dusze  w czyść­cu ocze­ku­ją­ce na miło­sier­dzie. Requ­iem Aeter­nam dona eis, Domi­ne Et lux per­pe­tua luce­at eis: Requ­ie­scant in pace. Amen.