0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

27. Niedziela Zwykła

27. Niedziela Zwykła

8 paź­dzier­ni­ka 2023 

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie bł. Win­cen­te­go Kadłub­ka, biskupa;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Hono­ra­ta Koź­miń­skie­go, pre­zbi­te­ra;
-przez cały mie­siąc paź­dzier­nik zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa różań­co­we – codzien­nie o godz. 18.00 – odpo­wia­da­jąc na proś­bę Księ­dza Arcy­bi­sku­pa będzie­my modlić się w inten­cjach Kościo­ła, Ojczy­zny oraz o pokój na świe­cie. Zachę­ca­my rów­nież do pod­ję­cia tru­du modli­twy we wspól­no­cie Róż Różań­co­wych, szcze­gó­ły i zapi­sy w zakrystii.

2. Roz­po­czy­na­jąc przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej zapra­sza­my rodzi­ców i mło­dzież na spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej przy pla­cu Mariac­kim 7, dzi­siaj 8 paź­dzier­ni­ka o godz. 17.30.

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że nowo kre­owa­ny kar­dy­nał Grze­gorz Ryś przez ręce ks. infu­ła­ta Bro­ni­sła­wa Fide­lu­sa poda­ro­wał w dniu kon­sy­sto­rza naszej wspól­no­cie para­fial­nej, w któ­rej był ochrzczo­ny, swój kar­dy­nal­ski biret oraz piu­skę — jako pamiąt­ki. Bar­dzo dzię­ku­je­my za ten ducho­wy znak jed­no­ści i zapew­nia­my Go o naszej modlitwie.

4. W przy­szłą nie­dzie­lę, 15 paź­dzier­ni­ka, wie­czor­ną litur­gię o godz. 18:30 uświet­niać będzie sopra­nist­ka — Łucja Czar­nec­ka, któ­ra po mszy zaśpie­wa rów­nież kil­ka pie­śni sakral­nych przy akom­pa­nia­men­cie orga­no­wym nasze­go orga­ni­sty Micha­ła Piech­ni­ka. Ser­decz­nie zapraszamy.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Dysputa z filozofami,  fot. P. Gąsior