0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

28. Niedziela Zwykła

28. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
‑dziś – wspo­mnie­nie św. Kalik­sta oraz św. Mał­go­rza­ty Marii Ala­co­que. Prze­ży­wa­my kolej­ny Dzień Papie­ski – do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na skła­dać przez cały tydzień ofia­ry na Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00;
‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Tere­sy od Jezu­sa;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi Ślą­skiej; W Sank­tu­arium na Bia­łych Morzach, przy Pała­cu Arcy­bi­sku­pów Kra­kow­skich oraz na Ryn­ku Głów­nym obcho­dy 40. rocz­ni­cy wybo­ru Karo­la Woj­ty­ły na Sto­li­cę Pio­tro­wą. O godz. 9.00 wraz z abp. Mar­kiem Jędra­szew­skim będzie­my modlić się pod­czas Mszy inau­gu­ru­ją­cej rok aka­de­mic­ki kra­kow­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, któ­ra prze­ży­wa jubi­le­usz 200-lecia istnienia; 
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go Antio­cheń­skie­go;
‑w czwar­tek – świę­to św. Łuka­sza;
‑w sobo­tę – uro­czy­stość św. Jana Kan­te­go, głów­ne­go patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej i mia­sta Kra­ko­wa. Nasza Para­fia zosta­ła zapro­szo­na do wspól­ne­go prze­ży­wa­nia Eucha­ry­stii o godz. 8.00 w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II;

2. Infor­mu­je­my, że do koń­ca paź­dzier­ni­ka z powo­du natę­że­nia prac kon­ser­wa­tor­skich przy ołta­rzu mariac­kim i orga­nach w pre­zbi­te­rium wnę­trze naszej bazy­li­ki będzie cza­so­wo nie­do­stęp­ne dla ruchu tury­stycz­ne­go. Jed­nak porzą­dek codzien­nych mszy świę­tych dla wier­nych pozo­sta­je bez zmian. Spo­wiedź w dni powsze­dnie w godzi­nach od 12.00 do 18.00 prze­no­si­my z uwa­gi na nie­do­god­no­ści do kościo­ła św. Bar­ba­ry. Tury­stów pro­si­my o zro­zu­mie­nie i zapra­sza­my do zwie­dza­nia wież kościo­ła Mariac­kie­go: hej­na­li­cy i nowo otwar­tej dzwon­ni­cy.

3. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych kra­ko­wian moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my modlić się przy głów­nym ołta­rzu co tydzień w nie­dzie­lę o godz. 11.00. Za wypo­mi­na­nych odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzielę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz wypo­mi­nek w mie­sią­cu listo­pa­dzie. Podej­mij­my się tego wysił­ku, pomyśl­my o naszych bli­skich, przy­ja­cio­łach i pomó­dl­my się za ich dusze w czyść­cu ocze­ku­ją­ce na miło­sier­dzie. Requ­iem Aeter­nam dona eis, Domi­ne Et lux per­pe­tua luce­at eis: Requ­ie­scant in pace. Amen