0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

28. Niedziela Zwykła

28. Niedziela Zwykła

15 paź­dzier­ni­ka 2023 

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi Ślą­skiej, 45. rocz­ni­ca wybo­ru Kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na Sto­li­cę Pio­tro­wą – infor­ma­cje o uro­czy­sto­ściach towa­rzy­szą­cych na pla­ka­cie w naszej gablocie;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go Antio­cheń­skie­go bisku­pa i męczen­ni­ka;
‑w śro­dę – świę­to św. Łuka­sza ewangelisty;
-w pią­tek – uro­czy­stość św. Jana Kan­te­go, pre­zbi­te­ra, głów­ne­go patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej i mia­sta Krakowa;
-przez cały mie­siąc paź­dzier­nik zapra­sza­my na  nabo­żeń­stwa różań­co­we –codzien­nie o godz. 18.00 – odpo­wia­da­jąc na proś­bę Księ­dza Arcy­bi­sku­pa modli­my się w inten­cjach Kościo­ła, Syno­du, Ojczy­zny oraz o pokój na świe­cie. Zachę­ca­my rów­nież do pod­ję­cia tru­du modli­twy we  wspól­no­cie Róż Różań­co­wych, szcze­gó­ły i zapi­sy w zakrystii.

2. Mariac­ka Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kich chęt­nych pra­gną­cych włą­czyć się w służ­bę litur­gicz­ną przy ołta­rzu w samym ser­cu Kra­ko­wa, zapi­sy w zakrystii.

3. Dzię­ku­je­my księ­dzu Jac­ko­wi ze wspól­no­ty Chleb Życia, za wygło­szo­ne sło­wo. 

4. Dzi­siej­szą wie­czor­ną litur­gię o godz. 18:30 uświet­ni sopra­nist­ka — Łucja Czar­nec­ka, któ­ra po mszy zaśpie­wa rów­nież kil­ka pie­śni sakral­nych przy akom­pa­nia­men­cie orga­no­wym nasze­go orga­ni­sty Micha­ła Piech­ni­ka. Ser­decz­nie zapraszamy.

5. Prze­ży­wa­my XXIII Dzień Papie­ski. Sty­pen­dy­ści Fun­da­cji Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia skła­da­ją dzi­siaj świa­dec­two, a zebra­ne ofia­ry do puszek poma­ga­ją budo­wać żywy pomnik, ku czci św. Jana Paw­ła II.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Dysputa z filozofami,  fot. P. Gąsior