0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Adwentu — Gaudete

3. Niedziela Adwentu — Gaudete

1. W trwa­ją­cym Adwen­cie – codzien­nie w tygo­dniu o godz. 7.00 zapra­sza­my na Rora­ty – śpie­wa­ną Mszę św. ku czci Mat­ki Bożej z krót­ką homilią.
— Nato­miast w adwen­to­we sobo­ty o godz. 18.00 wraz z zespo­łem Cap­pel­la Maria­lis zachę­ca­my do udzia­łu w nie­szpo­rach chóralnych.
— Dziś po Mszy świę­tej o godz. 18.30 będzie­my się modlić śpie­wem Aka­ty­stu ku czci Bogu­ro­dzi­cy, na któ­ry wraz ze Scho­lą Mariac­ką ser­decz­nie zapraszamy.

2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- W ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jana od Krzy­ża, kapła­na i dok­to­ra Kościoła;
— W czwar­tek – na Mszy św. o godz. 17.00 będzie w naszej bazy­li­ce udzie­la­ny doro­słym Sakra­ment Bierzmowania.

3. Gorą­co zachę­ca­my, aby swo­je prze­ży­wa­nie Adwen­tu połą­czyć z Sakra­men­tem Pojed­na­nia przed Świę­ta­mi, ale rów­nież pro­si­my, aby swo­jej Spo­wie­dzi Świę­tej – zwłasz­cza w związ­ku ze sta­nem pan­de­mii – nie odkła­dać na ostat­nią chwi­lę. W zakry­stii moż­na nabyć opłat­ki i świe­ce Cari­tas na stół wigi­lij­ny. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.

4. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że zakoń­czy­li­śmy etap zło­ce­nia i malo­wa­nia struk­tu­ry pro­spek­tu orga­no­we­go. Nasi kon­ser­wa­to­rzy przy­stą­pi­li do mon­ta­żu mniej­szych deko­ra­cji rzeźbiarskich.

5. W naj­bliż­szy pią­tek — 18 grud­nia pla­no­wa­na jest tego­rocz­na Wigi­lia dla Ubo­gich orga­ni­zo­wa­na przez para­fię mariac­ką. Od godz. 17.30 będzie moż­li­wość Spo­wie­dzi świę­tej, o godz. 18.30 – Eucha­ry­stia, po któ­rej u sióstr Ducha­czek będą roz­da­wa­ne wigi­lij­ne pakiety.