0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Zwykła

3. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu uczcimy:
‑w ponie­dzia­łek — św. Toma­sza z Akwinu;
‑w czwar­tek — św. Jana Bosko;
‑w sobo­tę — świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go; w tym dniu pamię­taj­my  o oso­bach kon­se­kro­wa­nych, żyją­cych na całym świe­cie oraz cał­kiem bli­sko we wspól­no­tach zakon­nych i w innych for­mach życia poświę­co­ne­go Bogu przez ślu­by. Msze sobot­nie cele­bro­wać będzie­my od godz. 6.00 do 7.30 co pół godzi­ny, potem o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30.
O godz. 12.00 w bazy­li­ce modlić się będzie z oso­ba­mi kon­se­kro­wa­ny­mi Metro­po­li­ta Kra­kow­ski Abp Marek Jędraszewski;
‑w następ­ną nie­dzie­lę —  o godz. 10.00 odpra­wi­my mszę w inten­cjach wszyst­kich, któ­rzy przyj­mo­wa­li nas gościn­nie z wizy­tą dusz­pa­ster­ską. Szcze­rze dzię­ku­je­my za otwar­tość i zaufa­nie, z jakim wciąż się spo­ty­ka­my. O 11.15 msza za pole­co­nych Bogu w wypo­min­kach zmar­łych.

2. Wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia cha­ry­ta­tyw­ne­go Dobro­sław pro­wa­dzą dziś przy bra­mach akcję pomo­cy dla sied­mio­let­nie­go Fili­pa, któ­ry cho­ru­je na zespół wad wro­dzo­nych. Chło­piec prze­szedł kil­ka skom­pli­ko­wa­nych ope­ra­cji, a cze­ka­ją go następ­ne. Ser­decz­nie pro­si­my o życz­li­wość, któ­ra pozwo­li mu kon­ty­nu­ować reha­bi­li­ta­cję i leczenie.

3. Wia­do­mość Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go, któ­ry z mło­dzie­żą piel­grzy­mu­je do Panamy:

Umi­ło­wa­ni Archidiecezjanie,
Dzi­siej­sza nie­dzie­la to czas spo­tka­nia mło­dych całe­go świa­ta z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Panamie.
Już od 34 lat mło­dzi spo­ty­ka­ją się ze swy­mi paste­rza­mi w die­ce­zjach, a co kil­ka lat z Papie­żem, aby dzie­lić się swym entu­zja­zmem podą­ża­nia za Chrystusem.
W naszej pamię­ci cią­gle żywe i obec­ne są wyda­rze­nia z lip­ca 2016 roku, kie­dy rze­sze mło­dych spo­tka­ły się z Papie­żem Fran­cisz­kiem w Kra­ko­wie. Owo­cem tych dni jest licz­na repre­zen­ta­cja mło­dych z Pol­ski na wyda­rze­niach w Pana­mie. Naszą Archi­die­ce­zję repre­zen­tu­je bli­sko 600 mło­dych, 19 wolon­ta­riu­szy oraz 37 księży.
W inten­cji ducho­wych owo­ców Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Pana­mie oraz bez­piecz­nych powro­tów do swo­ich domów dla wszyst­kich piel­grzy­mów, połącz­my się we wspól­nej modlitwie: 
„Ojcze miło­sier­ny, Ty nas wzy­wasz, aby­śmy trak­to­wa­li nasze życie jako dro­gę zba­wie­nia: pomóż nam patrzeć na prze­szłość z wdzięcz­no­ścią, prze­ży­wać naszą teraź­niej­szość z odwa­gą i budo­wać naszą przy­szłość z nadzieją.
Panie Jezu, Przy­ja­cie­lu i Bra­cie, dzię­ku­je­my, że patrzysz na nas z miło­ścią. Spraw, aby­śmy sły­sze­li Twój głos, któ­ry roz­brzmie­wa w ser­cu każ­de­go z mocą i świa­tłem Ducha Świętego.
Daj nam łaskę bycia Kościo­łem w dro­dze, gło­szą­cym z żywą wia­rą i mło­dym obli­czem radość Ewan­ge­lii; Kościo­łem, któ­ry pra­cu­je nad budo­wą spo­łe­czeń­stwa bar­dziej spra­wie­dli­we­go i bra­ter­skie­go, jakie­go wszy­scy pragniemy.
Pro­si­my Cię za Papie­ża, za bisku­pów i wszyst­kich, któ­rzy bio­rą udział w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży w Pana­mie, a tak­że za wszyst­kich, któ­rzy ich przyjęli.
Mat­ko Boża, Patron­ko Pana­my, spraw, aby­śmy modli­li się i żyli z tą samą hoj­no­ścią, co Ty: „Oto ja słu­żeb­ni­ca Pań­ska, niech mi się sta­nie według sło­wa twe­go” (Łk 1, 38). Amen.”

✠ Marek Jędraszewski
Metro­po­li­ta Krakowski